Do košíku byl vložen produkt - , ks.

Léky na dosah

0 ks
0 Kč
Detailní obrázek

Apo-Ibuprofen Rapid 400mg por.cps.mol.20x400mg

Léčivý přípravek
Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules obsahuje léčivou látku ibuprofen. Ibuprofen patří do skupiny tzv. nesteroidních antiflogistik (protizánětlivých léků, NSAID), zmírňuje bolest a snižuje horečku. Čtěte pozorně příbalový leták.
Dostupnost: skladem na eshopu
Běžná cena: 110,80 Kč
Ušetříte: 20,80 Kč (18,77 %)
Naše cena: 90,00 Kč


ks
Sdílejte produkt:
Popis výrobku

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules

měkké tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna měkká tobolka obsahuje ibuprofenum 400 mg.

3. LÉKOVÁ FORMA

Měkké tobolky.

Průhledné bezbarvé oválné měkké želatinové tobolky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4. 1. Terapeutické indikace

Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules je určen pro dospělé a mladistvé s hmotností ≥

40 kg (od 12 let) k symptomatické úlevě od mírné až středně silné bolesti, např. při bolesti hlavy,

akutní migréně (s aurou nebo bez aury), bolestech svalů, menstruační bolesti (dysmenorea), horečce a

bolesti spojené s akutními záněty horních cest dýchacích. 

4. 2. Dávkování a způsob podání

Perorální podání.

Pouze ke krátkodobému použití.

Je nutno používat nejnižší účinnou dávku po co nejkratší dobu nutnou k dosažení úlevy od symptomů.

Pokud je léčivý přípravek nutno užívat déle než 4 dny u bolesti nebo 3 dny u horečky a migrény, nebo

pokud se symptomy zhorší, pacient by se měl poradit s lékařem.

Pokud pacient pociťuje mírné zažívací obtíže, doporučuje se užívat tento léčivý přípravek s jídlem či

mlékem k prevenci gastrointestinálních problémů.

Dospělí a mladiství s hmotností ≥ 40 kg (od 12 let):

Užívá se 400 mg (1 tobolka), tobolka se zapije vodou. 

Dávku 400 mg (1 tobolku) je možno v případě potřeby podat opakovaně s odstupem nejméně 6 hodin.

Neužívá se více než 1200 mg ibuprofenu (3 tobolky) během 24 hodin. 

4. 3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti s předchozí hypersenzitivní reakcí (např. bronchospasmus, astma, rýma, angioedém či

kopřivka) po podání kyseliny acetylsalicylové či jiných nesteroidních antiflogistik (NSAID).

Anamnesticky gastrointestinální krvácení nebo perforace ve vztahu k předchozí léčbě nesteroidními

antiflogistiky.

Aktivní nebo anamnesticky rekurentní peptický vřed/ hemoragie (dvě nebo více epizod prokázané

ulcerace nebo krvácení).

Krvácivá diatéza či poruchy koagulace.

Pacienti se závažným jaterním selháváním, závažným renálním selháváním či závažným srdečním

selháváním (viz bod 4.4).

Pacienti s cerebrovaskulárním či jiným aktivním krvácením.

Souběžné použití s nesteroidními antiflogistiky včetně specifických inhibitorů cyklooxygenázy 2 (viz

bod 4.5).

Pacienti s poruchami krvetvorby neurčené příčiny.

Pacienti se závažnou dehydratací (v důsledku zvracení, průjmu či nedostatečného příjmu tekutin)

Použití ve 3. trimestru gravidity

Mladiství s hmotností nižší než 40 kg a děti. 

4. 5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Ibuprofen by neměl být používán v kombinaci s:

- Kyselinou acetylsalicylovou: (v dávce nad 75 mg denně): může se zvýšit riziko nežádoucích

reakcí (viz bod 4.3).

- Jinými nesteroidními antiflogistiky včetně inhibitorů cyklooxygenázy 2: může se zvýšit riziko

nežádoucích reakcí (viz body 4.3 a 4.4).

Ibuprofen by měl být používán s opatrností v kombinaci s:

- Kyselinou acetylsalicylovou v antiagregačních dávkách, neboť se může zvýšit riziko

gastrointestinálního krvácení a snížit přínos užívání kyseliny acetylsalicylové.

- Antiagregancii a selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI): zvýšené

riziko gastrointestinálního krvácení (viz bod 4.4).

- Kortikosteroidy: zvýšené riziko gastrointestinální ulcerace či krvácení (viz bod 4.4).

- Diuretiky, ACE inhibitory, beta-blokátory a antagonisty angiotensinu II: nesteroidní

antiflogistika mohou snížit účinek diuretik a jiných antihypertenziv. U některých pacientů se

sníženou renální funkcí (např. dehydratovaní pacienti nebo starší pacienti se sníženou renální

funkcí) může souběžné podávání s inhibitorem ACE, beta-blokátory či antagonisty

angiotensinu II a látek inhibujících cyklooxygenázu vést k dalšímu zhoršení renální funkce

včetně možného akutního renálního selhání, které je obvykle reverzibilní. Proto by tato

kombinace měla být podávána s opatrností, zejména u starších pacientů. Pacienti by měli být

adekvátně hydratováni a je třeba zvážit monitorování renální funkce po zahájení souběžné

terapie, a dále v pravidelných intervalech. 

Zejména souběžné podávání kalium-šetřících diuretik může zvýšit riziko hyperkalémie.

- Antikoagulancii: Nesteroidní antiflogistika mohou zesílit účinky antikoagulancií, jako je

warfarin a tiklopidin (viz bod 4.4).

- Lithiem, digoxinem a fenytoinem: existují důkazy možného zvýšení plazmatických hladin

těchto léčivých přípravků při souběžném podávání s ibuprofenem. Při správném používání (maximální dávka po dobu 4 dnů) není monitorování plazmatických koncentrací lithia,

digoxinu či fenytoinu obvykle zapotřebí.

- Probenecidem a sulfinpyrazonem: léčivé přípravky obsahující probenecid či sulfinpyrazon

mohou prodloužit vylučování ibuprofenu.

- Metotrexátem: podání přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules během 24 hodin

před či po podání metotrexátu může vést ke zvýšení koncentrací metotrexátu a zvýšení jeho

toxického účinku.

- Cyklosporinem: inhibice aktivity renálního prostaglandinu nesteroidními antiflogistiky může

zvýšit plazmatickou koncentraci cyklosporinu, a tím riziko nefrotoxicity vyvolané

cyklosporinem.

- Takrolimem: při souběžném podávání ibuprofenu a takrolimu se zvyšuje riziko nefrotoxicity.

- Zidovudinem: existují důkazy o zvýšeném riziku hemartróz a hematomů u HIV-pozitivních

pacientů s hemofilií, kteří užívali souběžnou léčbu zidovudinem a ibuprofenem.

- Deriváty sulfonylurey: existují důkazy o interakcích mezi nesteroidními antiflogistiky a

antidiabetiky (deriváty sulfonylurey). Ačkoli nebyly popsány specifické interakce mezi

ibuprofenem a deriváty sulfonylurey, při souběžném podávání ibuprofenu a derivátů

sulfonylurey se z bezpečnostních důvodů doporučuje monitorování glykémie.

- Chinolonovými antibiotiky: údaje získané u zvířat nasvědčují tomu, že nesteroidní

antiflogistika mohou zvýšit riziko křečí spojené s chinolonovými antibiotiky. Pacienti

užívající nesteroidní antiflogistika a chinolony mohou mít zvýšené riziko výskytu křečí.

- Cholestyraminem: Souběžná léčba cholestyraminen a ibuprofenem vede k prodloužení a

snížení (25%) absorpce ibuprofenu. Tyto léčivé přípravky by měly být podávány s odstupem

nejméně jedné hodiny.

- Aminoglykosidy: Nesteroidní antiflogistika mohou zpomalit eliminaci aminoglykosidů a

zvýšit jejich toxicitu.

4. 6. Fertilita, těhotenství a kojení

Fertilita (viz bod 4.4):

Existují důkazy o tom, že léky, které inhibují cyklooxygenázu/ syntézu prostaglandinů ovlivňují

ovulaci a tím mohou způsobovat poškození ženské plodnosti. Poškození je reverzibilní a odezní po

ukončení terapie.

Těhotenství

Inhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a fetální/embryonální vývoj.

Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů a kardiálních malformací po užívání

inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních

malformací se zvýšilo z méně než 1% na přibližně 1,5%. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s

dávkou a trváním terapie. U zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede k

zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a k fetální/embryonální letalitě. Navíc byla hlášena zvýšená incidence různých malformací včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů

zvířatům v průběhu organogenetické periody. V průběhu prvního a druhého trimestru nesmí být

ibuprofen podán, pokud to není zcela nezbytné. Pokud je ibuprofen podáván ženám, které chtějí

otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co

nejkratší.

Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovat

plod:

- kardiopulmonální toxicitě (předčasný uzávěr duktus arteriosus a pulmonální hypertenze);

- renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydramnionem

matku a novorozence na konci těhotenství:

- potenciálnímu prodloužení krvácení, s tím, že antiagregační účinek se může objevit i po velmi

nízkých dávkách;

- inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu

Proto je ibuprofen kontraindikován ve třetím trimestru těhotenství.

Kojení

V omezených studiích byl ibuprofen a jeho metabolity zjištěn v mateřském mléce ve velmi nízkých

koncentracích. Jelikož dosud nejsou známy nežádoucí účinky na kojené dítě, kojení obvykle nemusí

být přerušeno při krátkodobém podávání doporučených dávek přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg

soft capsules.

4. 7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti, kteří pociťují závratě, ospalost, točení hlavy či zrakové poruchy při užívání ibuprofenu, by

neměli řídit či obsluhovat stroje. Toto upozornění ve zvýšené míře platí pro kombinaci s alkoholem. Jednorázové podání či krátkodobé použití ibuprofenu obvykle nevyžaduje žádná zvláštní

opatření. 

4. 8. Nežádoucí účinky

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou gastrointestinální. Mohou se objevit peptické vředy,

perforace nebo gastrointestinální krvácení, někdy fatální, zejména u starších osob (viz bod 4.4). Po

podání byla zaznamenána nauzea, zvracení, nadýmání, zácpa, dyspepsie, bolest břicha, meléna,

zvracení krve, ulcerózní stomatitida, exacerbace kolitidy a Chrohnovy choroby (viz bod 4.4). Méně

často byla pozorována gastritida.

Ve spojitosti s léčbou nesteroidními antiflogistiky byl hlášen edém, hypertenze a srdeční selhání. 

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

 

 

Doplňující informace
Značka
Apotex
Forma
kapsle
Určeno pro
od 12 let
Zaměřeno na
horečku
Výrobce
APOTEX
EAN
8594158133397
Kód SUKL
0170271


Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena
Související produkty
Nurofen pro děti 4% pomeranč 40mg-ml por.sus.100ml
Přípravek Nurofen pro děti 4 % pomeranč je určený ke krátkodobé léčbě horečky (včetně postvakcinační horečky, tj. horečky po očkování); mírných až středně silných bolestí (bolest hlavy, bolest v krku, bolesti zubů, bolesti při podvrtnutí nebo zhmoždění). Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem < 10 ks
209,00 Kč
158,00 Kč
Valetol por.tbl.nob.24
Valetol je složený přípravek obsahující kombinaci léčivých látek – propyfenazon, paracetamol a kofein. Propyfenazon působí proti bolesti, horečce a zánětu. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem < 10 ks
89,00 Kč
77,00 Kč
Nurofen pro děti čípky 125mg supp.10
Přípravek je určen k tlumení lehkých až středně silných bolestivých stavů různého původu a ke snížení teploty. Nurofen pro děti čípky 125mg se doporučuje v případech, kdy není možné podávání léků ústy, například při zvracení. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem < 20 ks
85,00 Kč
69,00 Kč
Brufen 400mg tbl.flm. 100
Brufen 400 je nesteroidní antirevmatikum s výrazným účinkem snižujícím horečku, tlumícím bolest i u bolestivých stavů nerevmatického původu a s účinkem protizánětlivým. Brufen 400 není vhodný pro děti do 12 let. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem na eshopu
164,00 Kč
134,00 Kč