Do košíku byl vložen produkt - , ks.

Léky na dosah

0 ks
0 Kč
Detailní obrázek

Diclofenac AL 25 tbl. obd. 100x25mg

Léčivý přípravek
Přípravek Diclofenac AL 25 obsahuje léčivou látku diklofenak, která patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID).. Přípravek ulevuje od bolesti a zmenšuje zánět (otoky). Neovlivňuje však příčinu zánětu. Čtěte pozorně příbalový leták.
Dostupnost: skladem 2 ks
Běžná cena: 249,00 Kč
Ušetříte: 59,00 Kč (23,69 %)
Naše cena: 190,00 Kč


ks
Sdílejte produkt:
Popis výrobku
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
DICLOFENAC AL 25
enterosolventní tablety
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jedna enterosolventní tableta obsahuje 25 mg diclofenacum natricum.
Pomocné látky: jedna tableta obsahuje 25 mg monohydrátu laktózy.
3. LÉKOVÁ FORMA
Enterosolventní tablety
Popis přípravku: světle hnědé kulaté bikonvexní potahované enterosolventní tablety
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Symptomatická léčba bolesti a zánětu při
- akutní artritidě (včetně akutních ataků dny)
- chronické artritidě, zvláště revmatoidní artritidě
- ankylosující spondylitidě (Bechtěrevova choroba) a dalších spondylartritidách
- bolestivých stavech vyvolaných degenerativním onemocněním kloubů a páteře (osteoartróza a spondylartróza)
- revmatismu měkkých tkání (mimokloubní revmatismus)
- bolestivých otocích nebo zánětech po úrazech
Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých nad 15 let věku.
Uvolňování léku a nástup účinku u přípravku Diclofenac AL 25 může být pomalejší. Diclofenac AL 25 by proto neměl být užíván v těch případech, kdy je zapotřebí rychlý nástup účinku.
4.2 Dávkování a způsob podání
Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků (viz 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).
Dospělí a mladiství od 15 let
Dávkování je individuální dle závažnosti choroby. Doporučená denní dávka pro dospělé a mladistvé od 15 let je 50 –150 mg diklofenaku, rozdělená do dvou až tří jednotlivých dávek.
Užití diklofenaku při revmatických onemocněních u dětí není dostatečně podloženo.
Děti a mladiství do 15 let
Pouze při diagnóze juvenilní idiopatické artritidy. U dětí nad 6 let a 20 kg tělesné hmotnosti se při juvenilní idiopatické artritidě podává 1-3 mg/kg/den rozděleně do 2 až 3 dávek. Maximální doporučená celková denní dávka je 150mg. Při mírném průběhu onemocnění a u mladistvých nad 14 let je obvykle postačující 50-100 mg denně.
Tablety je nutné polykat celé, zapíjet dostatečným množstvím vody a neužívat nalačno. Pacienti citlivější na zažívací obtíže užívají lék s jídlem.
Zvláštní skupiny pacientů
Starší pacienti
Není nutná žádná úprava dávkování. Vzhledem k profilu možných nežádoucích účinků (viz. část 4.4 „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“) je zapotřebí starší pacienty obzvláště pečlivě kontrolovat.
Snížená funkce ledvin
U pacientů s mírně až středně sníženou funkcí ledvin není třeba dávku snižovat (pacienti se závažně sníženou funkcí ledvin viz bod 4.3 „Kontraindikace“).
Snížená funkce jater (viz také bod 5.2 „Farmakokinetické vlastnosti“)
U pacientů s mírně až středně sníženou funkcí jater není třeba žádná úprava dávkování (pacienti se závažně sníženou funkcí jater viz bod 4.3 „Kontraindikace“)
4.3 Kontraindikace
Diclofenac AL 25 se nesmí užívat
- při známé přecitlivělosti na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku
- při stávajícím městnavém srdečním selhání (NYHA II-IV), ischemické chorobě srdeční, periferním arteriálním onemocnění a/nebo cerebrovaskulárním onemocnění.
- jestliže byly již dříve při podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků zaznamenány reakce jako jsou bronchospasmus, astma, rhinitis nebo kopřivka
- při anamnestickém gastrointestinálním krvácení nebo perforaci ve vztahu k předchozí léčbě nesteroidními antirevmatiky
- při aktivním nebo anamnesticky rekurentním peptickém vředu/hemoragii (dvě nebo více epizod prokázané ulcerace nebo krvácení)
- při závažném srdečním selhání
- pacienti s poruchami hematopoezy nebo krevní srážlivosti
- pacienti s cerebrovaskulárním krvácením nebo jiným aktivním krvácením
- při závažně zhoršené funkci jater nebo ledvin
- v posledním trimestru gravidity
4.4 Zvláštní upozornění
Gastrointestinální bezpečnost
Přípravek Diclofenac AL 25 by neměl být podáván společně s jinými nesteroidními antirevmatiky včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy.
Nežádoucí účinky lze minimalizovat podáváním nejmenší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou k léčbě příznaků.
Pacienti s významnými rizikovými faktory pro vznik kardiovaskulárních příhod (např. hypertenze, hyperlipidemie, diabetes mellitus, kouření) smí být léčeni diklofenakem pouze po pečlivém zvážení.
Protože se kardiovaskulární riziko diklofenaku může zvyšovat s dávkou a délkou léčby, je nutno podávat nejnižší účinné dávky po nejkratší možnou dobu. Pacientovu potřebu symptomatické úlevy a jeho odezvu na léčbu je nutné pravidelně vyhodnocovat.
Starší pacienti
U starších pacientů je zvýšený výskyt nežádoucích účinků, zejména gastrointestinálního krvácení a perforací, které mohou být fatální (viz bod 4.8).
Gastrointestinální krvácení, ulcerace a perforace
Gastrointestinální krvácení, ulcerace a perforace, které mohou být fatální, byly hlášeny u všech nesteroidních antirevmatik kdykoli během léčby, s varujícími příznaky, ale i bez nich, i bez předchozí anamnézy závažných gastrointestinálních příhod.
Riziko gastrointestinálního krvácení, ulcerací a perforací stoupá se zvyšující se dávkou přípravku, u pacientů s anamnézou peptického vředu, zejména pokud byl komplikován krvácením nebo perforací (viz bod 4.3), u starších osob. Tito pacienti by měli zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou.
U pacientů se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků, mezi něž patří i pacienti dlouhodobě léčení acetylsalicylovou kyselinou v antiagregačních dávkách nebo jinými léky zvyšujícími gastrointestinální riziko (viz dále a bod 4.5), je vhodné zvážit současně podávání protektivních látek (např. misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy).
Pacienti s anamnézou gastrointestinální toxicity, obzvláště ve starším věku, musí být poučeni, aby včas hlásili všechny neobvyklé gastrointestinální příznaky (zejména gastrointestinální krvácení), především na počátku léčby.
Obzvláštní opatrnost je doporučována u pacientů užívajících konkomitantní léčbu, která by mohla zvyšovat riziko ulcerací nebo krvácení (např. orálně podávané kortikosteroidy, antikoagulancia jako warfarin, SSRI nebo antiagregancia jako kyselina acetylsalicylová (viz bod 4.5).
Pokud se během léčby přípravkem Diclofenac AL 25 objeví gastrointestinální vředy nebo krvácení, musí být léčba ukončena.
Nesteroidní antirevmatika musí být podávána s opatrností pacientům s gastrointestinálními chorobami v anamnéze (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), protože jejich stav se může touto léčbou zhoršit (viz bod 4.8).
Kardiovaskulární a cerebrovaskulární účinky:
Je třeba poučit a monitorovat pacienty s anamnézou hypertenze a/nebo mírného až středně těžkého srdečního selhání, protože v souvislosti s léčbou NSA byly hlášeny případy retence tekutin a edémů.
Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání diklofenaku obzvláště ve vysokých dávkách (150 mg denně) a po dlouhou dobu může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. IM nebo iktů).
Podávání diklofenaku je třeba pečlivě zvážit u pacientů se špatně kompenzovanou hypertenzí, kongestivním srdečním selháním, ICHS, onemocněním periferních tepen a/nebo cerebrovaskulárním onemocněním. Obdobně je třeba zvažovat zahájení dlouhodobé léčby u pacientů s rizikovými faktory pro kardiovaskulární choroby (např. hypertenze, hyperlipidemie, diabetes mellitus, kouření).
Kožní reakce
Velmi vzácně byly ve vztahu k léčbě nesteroidními antirevmatiky hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly fatální, včetně Stevens-Johnosova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy (viz bod 4.8). Těmito reakcemi jsou nejvíc ohroženi pacienti na počátku léčby, začátek reakce se nejčastěji objevuje během prvního měsíce léčby.
Diclofenac AL 25 musí být vysazen při prvních známkách výskytu vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoli jiných příznaků hypersensitivity.
Astma
Zvláštní pozornosti je třeba věnovat pacientům trpícím astmatem, sezónní alergickou rhinitidou, otoky nosní sliznice (např. nosní polypy), chronickou obstrukční plicní nemocí nebo chronickou infekcí respiračního traktu (zvláště je-li spojena s příznaky podobnými alergické rhintidě), reakcemi na NSAID jako je exacerbace astmatu (takzvané analgetické astma), Quinckeho edémem nebo kopřivkou, u kterých jsou tyto obtíže četnější než u ostatních pacientů. Toto se vztahuje také na pacienty, kteří jsou alergičtí na některou pomocnou látku projevující se např. kožní reakcí, pruritem nebo kopřivkou.
Jaterní účinky
Přísný lékařský dohled je vyžadován, jestliže je Diclofenac Al 25 předepsán pacientům se zhoršenou jaterní funkcí, protože může dojít k exacerbaci tohoto onemocnění.
Stejně tak jako u jiných NSAID může dojít ke zvýšení hodnot (jedné nebo více) jaterních enzymů. Z bezpečnostních důvodů je nutné při delší léčbě Diclofenac Al 25 pravidelně monitorovat jaterní funkce. Diclofenac Al 25 je nutné vysadit v případech, kdy přetrvávají nebo se zhoršují abnormální hodnoty jaterních testů, objeví se známky a příznaky vznikajícího jaterního onemocnění nebo se objeví další příznaky (jako např. eozinofilie, exantém). Hepatitida může vzniknout bez prodromálních příznaků. Pozornost je třeba věnovat pacientům s jaterní porfyrií, kteří užívají Diclofenac Al 25, protože léčbou u nich může dojít k vyvolání záchvatu.
Renální účinky
Jelikož byly u pacientů léčených NSAID hlášeny otoky a retence tekutin, je třeba věnovat zvláštní pozornost a péči pacientům s poruchou srdeční, poruchou renálních funkcí, hypertenzí, starším pacientům a těm, kteří jsou léčeni diuretiky nebo přípravky, které mohou významně poškodit funkci ledvin a pacientům, kde z jakéhokoliv důvodu dochází k depleci extracelulární tekutiny, např. před a po větších chirurgických výkonech (viz bod 4.3 Kontraindikace). V těchto případech je nutné z bezpečnostních důvodů monitorování renálních funkcí. Po přerušení léčby následuje návrat do předléčebného období.
Hematologické účinky
Během dlouhodobé léčby Diclofenac Al 25 je nutné (stejně tak jako i u jiných NSAID) kontrolovat krevní obraz.
Jako jiná NSAID, tak i Diclofenac Al 25 může přechodně inhibovat krevní srážlivost. Pacienti s poruchami hemostázy musejí být pečlivě monitorováni.
Další informace
Poměr přínosu a rizika spojeného s podáním přípravku Diclofenac AL 25 musí být pečlivě zvážen u pacientů:
- s gastrointestinálními obtížemi nebo s vředy v anamnéze (při opakované vředové chorobě v anamnéze je přípravek kontraindikován)
- se systémovým lupus erythematodes nebo smíšeným onemocněním pojiva (MCTD)
Pro věkovou skupinu děti a dospívající do 15 let není k dispozici dostatek klinických údajů.
Pacienti vázaní na lůžko by neměli užívat enterosolventní tablety, neboť může být zpomalena gastrointestinální motilita. Pro tyto pacienty jsou k dispozici jiné formy léku.
Také jako ostatní NSAID i diklofenak může vzhledem ke svým farmakodynamickým vlastnostem maskovat příznaky a projevy infekčních stavů.
Pokud se známky nebo symptomy zánětu v průběhu léčby Diclofenakem AL 25 zhorší, pacienti musí být poučeni, aby okamžitě informovali svého lékaře. Lékař zváží nutnost nasazení antimikrobiální/antibiotické léčby.
Dlouhodobé užívání vysokých dávek analgetik může vyvolat bolest hlavy, která nesmí být léčena zvýšením dávek analgetik.
Pravidelné užívání analgetik, zvláště kombinací analgetik, může vyvolat trvalé poškození ledvin s nebezpečím selhání ledvin (analgetiky indukovaná nefropatie).
Během užívání NSAID mohou být nežádoucí účinky těchto léčivých přípravků (a to obzvláště ty, které postihují gastrointestinální trakt nebo nervový systém) umocněny současným požíváním alkoholu.
Podávání diklofenaku se nedoporučuje ženám, které chtějí otěhotnět.
U žen, které mají problémy s početím nebo které jsou vyšetřovány pro infertilitu, by měla být léčba diklofenakem přerušena.
Diclofenac AL 25 obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Další NSAIDs, včetně salicylátů
Současné podávání většiny NSAID může následkem synergistického efektu zvýšit riziko gastrointestinálních ulcerací a krvácení. Proto je třeba vyvarovat se současného užívání ibuprofenu a dalších NSAID (viz 4.4 „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“).
Kortikoidy
Kortikoidy zvyšují riziko gastrointestinálních ulcerací a krvácení (viz. bod 4.4).
Antikoagulancia
Účinek antikoagulancií, např. warfarinu, může být zvýšen současným podáváním nesteroidních antirevmatik (viz. bod 4.4).
Inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI)
Současné podávání antiagregačních látek nebo SSRI zvyšuje riziko gastrointestinálního krvácení (viz bod 4.4).
Digoxin, fenytoin, lithium
Současné užívání Diclofenacu AL 25 a digoxinu, fenytoinu a lithia může zvyšovat koncentrace těchto látek v séru. Hladina lithia v séru se proto musí monitorovat. Monitorování sérové hladiny digoxinu a fenytoinu se doporučuje.
Diuretika, antihypertenziva, ACE inhibitory
Tak jako u jiných NSAID současné podávání diklofenaku s diuretiky nebo antihypertenzivy (např. betablokátory, ACE inhibitory) může snížit jejich antihypertenzivní účinek. Z tohoto důvodu je potřebná opatrnost při podávání pacientům, zejména starším osobám, a je třeba pravidelně provádět kontrolu krevního tlaku. Pacienti musejí být přiměřeně hydratováni a je třeba zvážit sledování renálních funkcí po zahájení léčby a v jejím průběhu, zvláště pak u diuretik a ACE inhibitorů z důvodů zvýšeného rizika nefrotoxicity.
Současné užívání Diclofenaku AL 25 a kalium šetřících diuretik by mohlo vyvolat hyperkalemii. Proto je třeba sledovat hladiny kalia v séru.
Metotrexát
Podání Diclofenacu AL 25 během 24 hodin před nebo po podání methotrexátu způsobuje zvýšení koncentrace methotrexátu v krvi a zvyšuje toxické účinky methotrexátu.
Probenecid/sulfinpyrazon
Přípravky obsahující probenecid nebo sulfinpyrazon mohou prodloužit exkreci diklofenaku.
Cyklosporin
Nesteroidní antiflogistika (jako sodná sůl diklofenaku) mohou zvýšit renální toxicitu cyklosporinu.
Antidiabetika
Byly popsány ojedinělé případy interference diklofenaku s hladinou krevního cukru vyúsťující v nutnost upravit dávkování antidiabetik. Aby se zabránilo možnému vzniku problémů, je nutno monitorovat hladinu glukózy v krvi při souběžném podávání těchto léků.
4.6 Těhotenství a kojení
Těhotenství
Inhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a fetální/embryonální vývoj. Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů a kardiálních malformací po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací se zvýšilo z méně než 1% na přibližně 1,5%. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a trváním terapie. U zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede k zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a k fetální/embryonální letalitě. Navíc byla hlášena zvýšená incidence různých malformací včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů zvířatům v průběhu organogenetické periody.
V průběhu prvního a druhého trimestru nesmí být diklofenak podán, pokud to není zcela nezbytné.
Pokud je diklofenak podáván ženám, které chtějí otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.
Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovat
plod:
-kardiopulmonální toxicitě (předčasný uzávěr duktus arteriosus a pulmonální hypertense)
-renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydramnion
matku a novorozence na konci těhotenství:
- potenciálnímu prodloužení krvácení
- inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu
Proto je diklofenak kontraindikován ve třetím trimestru těhotenství.
Kojení:
Malé množství léčivé látky, diklofenaku, a jeho metabolitů je vylučováno do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že dosud nebyl popsán žádný nežádoucí účinek na kojence, krátkodobé užívání diklofenaku nemusí znamenat přerušení kojení. Avšak u kojících matek, kterým je předepsána dlouhodobá léčba nebo vysoké dávky diklofenaku při léčbě revmatismu, by mělo být zváženo včasné přerušení kojení.
Plodnost
Užívání diklofenaku může stejně jako užívání ostatních přípravků, které inhibují cyklooxygenázo/prostaglandinovou syntézu, ovlivnit plodnost, a proto není doporučeno ženám, které chtějí otěhotnět. Poškození je reverzibilní a odezní po ukončení terapie. U žen, které mají problémy s otěhotněním nebo podstupují umělé oplodnění se doporučuje přestat s užíváním tohoto přípravku.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Vzhledem ke skutečnosti, že Diclofenac AL 25 může způsobit nežádoucí účinky na CNS jako je únava a závratě, může být omezena schopnost pacienta řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje, zvláště užívá-li současně alkohol.
4.8 Nežádoucí účinky
Níže uvedené nežádoucí účinky jsou typicky závislé na podané dávce a liší se u jednotlivých pacientů. Riziko gastrointestinálního krvácení (gastritidy, eroze, vředy) je zvláště závislé na velikosti dávky a délce léčby.
Gastrointestinální poruchy
Velmi časté:
Nauzea, zvracení, průjem, malé krvácení do zažívacího traktu, které může ve výjimečných případech způsobit anemii.
Časté:
dyspepsie, flatulence, abdominální křeče, ztráty chuti k jídlu, gastrointestinální vředy (s krvácením a perforací v některých případech).
Méně časté:
Zvracení krve, meléna nebo krvavé průjmy
Vzácné: Gastritida
Velmi vzácné:
Stomatitida, glositida, jícnové léze, obtíže v dolní části gastrointestinálního traktu (např.hemoragická kolitida, exacerbace Crohnovy choroby, ulcerózní kolitida), obstipace, pankreatitida, intestinální striktury (diafragma-like)
Pacienti musí být poučeni o nezbytnosti okamžitě přestat užívat diklofenak a vyhledat lékařskou pomoc, pokud se objeví abdominální bolesti, zvracení krve nebo krvavé průjmy.
Poruchy nervového systému
Časté:
Bolest hlavy, excitace, dráždivost, únava, závratě.
Velmi vzácné:
Poruchy čití, poruchy chuti, poruchy paměti, desorientace, křeče, třes.
Poruchy oka
Velmi vzácné: Poruchy vizu (amblyopie nebo diplopie)
Poruchy ucha a labyrintu
Velmi vzácné:
Tinnitus a přechodná ztráta sluchu.
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Méně časté:
Vyrážka a svědění.
Vzácné:
Kopřivka nebo alopecie.
Velmi vzácné:
Bulózní dermatitida (včetně Stevens-Johnsova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy), ekzem, erythem, fotosenzibilizace, purpura (včetně alergické) a těžké formy kožních reakcí (Stevens Jonesův syndrom, Lyellův sydrom) byly také popsány.
Poruchy ledvin a močových cest
Méně časté
Otoky, zvláště u pacientů se zvýšeným krevním tlakem nebo poruchami činnosti ledvin.
Velmi vzácné:
Poškození renální tkáně (intersticiální nefritida, nekrózy renálních papil), které může být doprovázeno akutním renálním selháním, proteinurií a /nebo hematurií.
Byly popsány jednotlivé případy vzniku nefrotického syndromu.
Z uvedených údajů vyplývá nutnost pravidelných kontrol funkcí ledvin.
Poruchy jater a žlučových cest
Časté:
Přechodné zvýšení hladin transamináz v séru.
Méně časté:
Poškození jater (hepatitis ikterická nebo anikterická), někdy i s fulminantním průběhem dokonce bez prodromálních příznaků.
Z uvedených údajů vyplývá nutnost pravidelných kontrol jaterních funkcí.
Poruchy krve a lymfatického systému
Velmi vzácné:
Poruchy krvetvorby (anémie, leukopénie, agranulocytóza, trombocytopénie) a hemolytická anémie. Časné symptomy se mohou projevit horečkou, bolestí v krku, povrchovými lézemi v ústech, pseudochřipkovým syndromem, těžkou únavou, epistaxí a kožními hemoragiemi.
Dlouhodobé užívání přípravku vyžaduje pravidelné kontroly krevního obrazu.
Srdeční poruchy
Velmi vzácné:
Palpitace, bolesti na hrudi a vysoký krevní tlak.
Byly popsány také ojedinělé případy srdeční nedostatečnosti.
V souvislosti s léčbou nesteroidními antirevmatiky byly také hlášeny otoky, hypertenze a srdeční selhání.
Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání diklofenaku obzvláště ve vysokých dávkách (150 mg denně) a po dlouhou dobu může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. IM nebo iktů) (viz bod 4.4).
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté:
Hypersenzitivní reakce jako svědění a kožní vyrážky
Méně časté:
Kopřivka
Pacienti musí být poučeni o nezbytnosti okamžitě přestat užívat diklofenak a vyhledat lékařskou pomoc.
Vzácné:
Otoky (periferní otoky), zvláště u pacientů se zvýšeným krevním tlakem nebo poruchami činnosti ledvin.
Velmi vzácné:
Závažné alergické reakce s projevy, jako je otok obličeje, jazyka a laryngu s následným zúžením dýchacích cest, dušností až astmatickým záchvatem, tachykardií, poklesem krevního tlaku až šokovým stavem.
Tyto případy se mohou objevit, i když pacient užívá lék poprvé v životě, a pacient musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
Alergická vaskulitida a pneumonitida.
Cevní poruchy
Velmi vzácné:
Hypertenze
Infekce a infestace
Velmi vzácné:
Zaznamenány byly také případy zhoršení zánětů infekčního původu (např. vznik nekrotizující fasciitidy) v dočasné souvislosti se systematickým užíváním nesteroidních antirevmatik. Tyto příhody mohly být způsobeny mechanismem účinku nesteroidních antirevmatik.
Pokud se známky nebo symptomy zánětu v průběhu léčby Diclofenakem AL 25 zhorší, pacienti musí být poučeni, aby okamžitě informovali svého lékaře. Lékař zváží nutnost nasazení antimikrobiální/antibiotické léčby.
Velmi vzácné:
Příznaky aseptické meningitidy zahrnující ztuhnutí šíje, bolest hlavy, nauzeu, zvracení, horečku a zastřené vědomí. Pacienti s autoimunitními chorobami (systémový lupus erythematodes, kombinovaná onemocnění pojivových tkání) jsou náchylnější k těmto nežádoucím reakcím.
Psychiatrické poruchy
Velmi vzácné:
Psychotické reakce, deprese, úzkost, noční můry
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Farmakoterapeutická skupina – nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva, deriváty kyseliny octové a příbuzná léčiva
ATC kód – M01AB05
5.1. Farmakodynamické vlastnosti
Diklofenak patří mezi nesteroidní antiflogistika. Na zvířecím modelu byl prokázán protizánětlivý účinek inhibicí syntézy prostaglandinů. U člověka diklofenak snižuje bolest, zmenšuje otoky a snižuje horečku vzhledem k protizánětlivému působení. Navíc diklofenak inhibuje ADP a kolagenem indukovanou agregaci krevních destiček.
Doplňující informace
Značka
Diclofenac
Forma
tablety
Určeno pro
od 15 let
Zaměřeno na
bolest zad
Výrobce
STADA
EAN
4024773003118
Kód SUKL
0075605
ATC skupina
M01AB05
Farmakoterapeutická skupina
DERIVÁTY KYSELINY OCTOVÉ A PŘÍBUZNÁ LÉČIVA - DIKLOFENAK


Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena
Související produkty
Ibalgin Rapidcaps 400mg cps. mol. 20
Přípravek Ibalgin Rapidcaps měkké tobolky je indikován k symptomatické úlevě od bolestí hlavy, migrény, bolesti zubů, bolesti zad, bolesti při menstruaci, bolesti svalů, neuralgie, horečky provázející chřipku a záněty horních cest dýchacích. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem do druhého dne
118,00 Kč
98,00 Kč
Olfen Neo Forte 20mg-g gel 100g
skladem < 10 ks
289,00 Kč
203,00 Kč
Leni COMPLEX NÁPLAST 5ks
Leni COMPLEXTM je zdravotnický prostředek. Díky svému složení s obsahem Pycnogenolu a ktivních látek z harpagofytu ležatého a eukalyptu přináší úlevu při bolestech pohybového aparátu a kloubů. Zajišťuje řízené uvolňování aktivních látek, které obsahuje.
skladem < 10 ks
399,00 Kč
239,00 Kč
Dolgit 50mg-g crm. 50g
Dolgit krém je určen k léčbě revmatických i nerevmatických bolestí pohybového systému a k místní léčbě poranění pohybového ústrojí. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem < 20 ks
119,00 Kč
78,00 Kč