Do košíku byl vložen produkt - , ks.

Léky na dosah

0 ks
0 Kč
Detailní obrázek

Vicks SymptoMed complete citrón por.plv.sol.10

Léčivý přípravek
Krátkodobá úleva od symptomů akutních zánětů horních cest dýchacích a chřipky, jako jsou mírná až střední bolest, horečka, kongesce nosní sliznice a průduškový kašel, kdy je žádoucí podpora expektorace. Čtěte pozorně příbalový leták.
Dostupnost: skladem < 20 ks
Běžná cena: 160,00 Kč
Ušetříte: 21,00 Kč (13,13 %)
Naše cena: 139,00 Kč


ks
Sdílejte produkt:
Popis výrobku
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
Vicks SymtoMed Complete citrón
Paracetamolum 500 mg, phenylephrini hydrochloridum 10 mg, guaifenesinum 200 mg.
Prášek pro přípravu perorálního roztoku.
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jeden sáček obsahuje:
Paracetamolum 500 mg
Guaifenesinum 200 mg
Phenylephrini hydrochloridum 10 mg
Pomocné látky:
Sacharosa 2000 mg
Aspartam 6 mg
Sodík 157 mg
3. LÉKOVÁ FORMA
Prášek pro přípravu perorálního roztoku, sáček.
Téměř bílý prášek.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Krátkodobá úleva od symptomů akutních zánětů horních cest dýchacích a chřipky, jako jsou mírná až
střední bolest, horečka, kongesce nosní sliznice a průduškový kašel, kdy je žádoucí podpora
expektorace.
4.2 Dávkování a způsob podání
Obsah jednoho sáčku se rozpustí v hrnku horké, ale ne vařící vody (asi ve 250 ml). Nechá se
zchladnout na teplotu, při které lze nápoj vypít.
Dospělí, starší pacienti a mladiství od 12 let výše: Jeden sáček opakovat každé 4 hodiny dle potřeby, ale nepřekročit 4 dávky (sáčky) během 24 hodin.
Dětem pod 12 let přípravek nepodávat.
Nepodávejte pacientům s jaterním nebo těžkým ledvinovým postižením (viz bod 4.3).
Pokud příznaky onemocnění přetrvávají déle než 3 dny, musí se pacient poradit s lékařem.
4.3 Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivé látky paracetamol, guajfenesin, fenylefrin-hydrochlorid nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.
Jaterní nebo závažné ledvinové postižení.
Hypertenze.
Hyperthyreóza.
Diabetes.
Onemocnění srdce.
Glaukom s úzkým komorovým úhlem.
Porfyrie.
Pacienti užívající tricyklická antidepresiva.
Pacienti užívající inhibitory monoaminooxidázy (MAO) v současnosti nebo během posledních 2 týdnů.
Pacienti užívající beta-blokátory.
Pacienti současně užívající jiná sympatomimetika.
Dětský věk do 12 let.
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Dlouhodobé užívání přípravku se nedoporučuje.
Pacienti by měli být upozorněni na to, aby neužívali jiné přípravky, obsahující paracetamol nebo přípravky, obsahující stejné léčivé látky jako tento přípravek. Také by jim mělo být doporučeno, aby neužívali současně jiné léky na kašel, nachlazení nebo rýmu, a rovněž nepili alkohol. Lékař nebo lékárník by měl ověřit, zda nemocný současně neužívá jiné léky, obsahující sympatomimetika v odlišné lékové formě, tj. léky pro orální a lokální podání (nosní, ušní, oční přípravky).
Tento přípravek se doporučuje pouze v případě, když jsou přítomny všechny příznaky (bolest a/nebo horečka, zduření nosní sliznice a průduškový kašel).
Riziko předávkování je větší u těch pacientů, kteří trpí necirhotickým postižením jater v důsledku alkoholizmu.
Opatrnost vyžaduje použití u pacientů, léčených digitalisem, beta-adrenergními blokátory,
methyldopou nebo jinými antihypertenzivy (viz bod 4.5).
Opatrnost vyžadují pacienti s hypertofií prostaty, protože mohou být náchylní k retenci moče.
Velkou opatrnost vyžaduje užití přípravků obsahujících sympatomimetika u pacientů, kteří dostávají fenothiaziny a užívání u pacientů s projevy Raynaudova syndromu.
Zvýšenou pozornost vyžadují pacienti s chronickým kašlem, vyskytujícím se při kouření, astmatu, chronické bronchitidě nebo emfysemu.
Obsahuje sacharosu. Pacienti s vzácnými vrozenými problémy intolerance fruktosy, glukosogalaktosovou malabsorpcí nebo insuficiencí sacharoso-izomaltázy by tento lék neměli užívat.
Jedna dávka obsahuje 157 mg sodíku. Toto množství je nutné vzít v úvahu u pacientů s restrikcí sodíku v dietě.
Obsahuje aspartam (E951), zdroj fenylalaninu. Přípravek může být škodlivý pro pacienty
s fenylketonurií.
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Hepatotoxicita paracetamolu může být zesílena nadměrným pitím alkoholu. Rychlost absorpce paracetamolu může zvýšit metoklopramid nebo domperidon a absorpci snižuje kolestyramin.
Látky indukující jaterní mikrozomální enzymy, jako je alkohol, barbituráty, inhibitory
monoaminooxidázy a tricyklická antidepresiva, mohou, zejména po předávkování, zvýšit
hepatotoxicitu paracetamolu.
Isoniazid snižuje clearanci paracetamolu, což může zvyšovat jeho účinek a/nebo toxicitu inhibicí jeho metabolizmu v játrech.
Probenecid způsobuje téměř dvojnásobné snížení clearance paracetamolu inhibicí jeho konjugace s kyselinou glukuronovou. Pokud má být přípravek užíván spolu s probenecidem, mělo by se zvážit snížení dávky paracetamolu.
Pravidelné užívání paracetamolu může snížit metabolizmus zidovudinu (zvyšuje riziko neutropenie).
Mezi sympatomimetickými aminy, jako je fenylefrin a inhibitory monoaminooxidázy, se objevují hypertenzní interakce. Fenylefrin může nepříznivě reagovat se sympatomimetiky a může snížit účinnost beta-blokátorů, metyldopy a ostatních antihypertenziv (viz bod 4.4). Užívání těchto léků je kontraindikací pro užití přípravku.
Antikoagulační efekt warfarinu a ostatních kumarinových preparátů může být zesílen déletrvajícím pravidelným užíváním paracetamolu a tím se může zvýšit riziko krvácení. Příležitostné dávky nemají významný účinek.
Byla zaznamenána řada farmakologických interakcí paracetamolu s jinými léky. Při jeho akutním užití v doporučeném dávkovacím režimu se jejich klinický význam nepovažuje za pravděpodobný.
Salicyláty/aspirin mohou prodlužovat eliminační poločas paracetamolu.
Paracetamol může snižovat biologickou dostupnost lamotriginu s možným snížením jeho účinku, což je způsobeno možnou indukcí metabolitů lamotriginu v játrech.
Digitális může zvýšit účinek sympatomimetik na myokard.
Paracetamol může ovlivnit test s kyselinou fosfowolframovou na stanovení kyseliny močové a test na stanovení glykémie.
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
Epidemiologické studie v těhotenství u žen neprokázaly žádné nežádoucí účinky na základě působení paracetamolu, užívaného v doporučeném dávkování, ale pacientky by se měly řídit při jeho užívání radami svého lékaře.
Paracetamol se vylučuje do mateřského mléka, ale v klinicky nevýznamném množství. Podle
dostupných publikovaných údajů není kojení kontraindikováno.
O užití fenylefrinu u těhotných žen existují pouze omezené údaje. Vazokonstrikce děložních cév a snížení průtoku krve dělohou, spojené s užitím fenylefrinu, může mít za následek hypoxii plodu. Proto do doby, než budou dostupné další informace, by se těhotné, pokud to není lékařem považováno za nezbytné, měly užívání fenylefrinu vyvarovat.
O vylučování fenylefrinu do mateřského mléka a o jeho účincích na kojené děti nejsou dostupné žádné údaje. Dokud nebudou další údaje k dispozici je zapotřebí se vystříhat podání fenylefrinu kojícím ženám, pokud lékař nevyhodnotí jeho podání za nezbytné.
Bezpečnost guajfenesinu v těhotenství a v období kojení nebyla zcela potvrzena. Přípravek by se měl v těhotenství užívat pouze tehdy, je-li považován lékařem za nezbytný.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Žádné studie o vlivu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při vykonávání těchto aktivit, je nutné vzít v úvahu možnost nežádoucích účinků jako je závrať nebo zmatenost.
4.8 Nežádoucí účinky
Četnost výskytu nežádoucích účinků je klasifikována následujícím způsobem:
Velmi časté (≥ 1/10)
Časté (≥ 1/100 až < 1/10)
Méně časté (≥ 1/1,000 až < 1/100)
Vzácné (≥ 1/10,000 až < 1/1,000)
Velmi vzácné (< 1/10,000)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Srdeční poruchy: fenylefrin může být vzácně spojen s tachykardií (≥ 1/10,000 až < 1/1000)
Poruchy krve a lymfatického systému: velmi vzácně (< 1/10,000) dyskrazie krve byly např. hlášeny při užívání paracetamolu: trombocytopenie, agranulocytóza, hemolytická anémie, neutropenie, leukopenie, pancytopenie, ale kauzalita nebyla vždy prokázána.
Poruchy nervového systému: jako u jiných sympatomimetik se může vzácně objevit nespavost, nervozita, třes, úzkost, neklid, zmatenost, podrážděnost a bolesti hlavy (≥ 1/10,000 až < 1/1000).
Bolesti hlavy a závrať se mohou také vzácně objevit po guajfenesinu (≥ 1/10,000 až < 1/1000).
Gastrointestinální poruchy: u sympatomimetik je častá anorexie, nauzea a zvracení (≥ 1/100 až < 1/10) a mohou se objevit po fenylefrinu.
Gastrointestinální diskomfort, nauzea, zvracení a průjem jsou nejčastější nežádoucí účinky spojené s užíváním guajfenesinu, ale objevují se vzácně (≥ 1/10,000 až < 1/1,000).
Účinky paracetamolu na gastrointestinální trakt jsou velmi vzácné, ale po požití vyšších než
normálních dávek byly hlášeny případy akutní pankreatitidy.
Poruchy ledvin a močových cest: po delším užívání vysokých dávek paracetamolu byly občas hlášeny případy intersticiální nefritidy.
Poruchy kůže a podkožní tkáně: po paracetamolu se může vzácně (≥ 1/10,000 až < 1/1,000) objevit hypersenzitivita zahrnující kožní vyrážku a kopřivku.
Cévní poruchy: následkem fenylefrinu se může vzácně (≥ 1/10,000 až < 1/1,000) objevit vysoký krevní tlak, bolesti hlavy, zvracení a palpitace.
Poruchy imunitního systému: existují vzácná hlášení (≥ 1/10,000 až < 1/1,000) alergických nebo hypersenzitivních reakcí jak po fenylefrinu tak po paracetamolu zahrnující rush, kopřivku, anafylaxi a bronchospasmus.
Poruchy jater a žlučových cest: vzácné (≥ 1/10,000 až < 1/1,000) abnormality laboratorních jaterních testů (zvýšení jaterních transamináz).
4.9 Předávkování
PARACETAMOL
Existuje riziko otravy, zejména u starších pacientů, malých dětí, pacientů s jaterním onemocněním při chronickém alkoholizmu a u pacientů s chronickou podvýživou. V těchto případech může být předávkování fatální.
Poškození jater může vzniknout u dospělého po požití 10 g paracetamolu a více. U pacientů
s rizikovými faktory (viz níže) může vést k poškození jater požití již 5 g a více.
Rizikové faktory:
Když je pacient
a) dlouhodobě léčen karbamazepinem, fenobarbitalem, fenytoinem, primidonem, rifampicinem, třezalkou nebo jinými léky indukujícími jaterní enzymy.
nebo
b) při pravidelné konzumaci alkoholu v nadměrném množství
nebo
c) při vyčerpání zásob glutathionu např. poruchách výživy, cystické fibróze, HIV infekci,
vyhladovění, kachexii.
Příznaky
Příznaky předávkování paracetamolem během prvních 24 hodin jsou bledost, nauzea, zvracení, anorexie a bolesti břicha. Poškození jater se stává zřetelným po 12-48 hodinách od požití. Mohou se objevit abnormality metabolizmu glukosy a metabolická acidóza. Při těžkých otravách se může při selhání jater rozvinout encefalopatie, hemoragie, hypoglykémie, edém mozku a smrt. K akutnímu selhání ledvin s akutní tubulární nekrózou, provázenou intenzivní bolestí v bederní oblasti, hematurií a proteinurií může dojít i při absenci těžkého poškození jater. Byly hlášeny kardiální arytmie a pankreatitidy.
Opatření
Při předávkování paracetamolem je nejdůležitější okamžitá léčba. Pacient by měl být neodkladně převezen do nemocnice, k přímému lékařskému pozorování, navzdory chybění závažných časných příznaků. Příznaky mohou být omezeny pouze na nauzeu a zvracení a nemusí odrážet tíži předávkování nebo riziko orgánového poškození. Opatření by měla být prováděna v souladu se stanovenými zásadami léčby.
Léčba živočišným uhlím by mohla být zvažována při předávkování, ke kterému došlo nejdéle před hodinou. Plazmatická koncentrace by se měla stanovit 4 hodiny nebo déle po požití (časnější koncentrace nejsou průkazné). Léčba N-acetylcysteinem může být použita až do 24 hodin po požití paracetamolu, avšak maximálního protektivního účinku je dosahováno během 8 hodin po požití.
Účinnost antidota po této době prudce klesá. V případě potřeby se podává, podle stanoveného dávkovacího schematu, N-acetylcystein intravenózně. V odlehlé lokalitě, mimo nemocnici, může být vhodné, pokud není přítomné zvracení, perorální podání methioninu. Ošetření pacientů se závažnou jaterní dysfunkcí by se po uplynutí 24 hodin od požití mělo konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem nebo jaterní jednotkou.
FENYLEFRIN-HYDROCHLORID
Příznaky předávkování fenylefrinem zahrnují podrážděnost, bolesti hlavy, zvýšení krevního tlaku spojeného s reflexní bradykardií a arytmií.
Zvýšení krevního tlaku by mělo být léčeno antagonisty alfa-receptorů jako je intravenózní fentolamin.
Snížení krevního tlaku by mohlo reflexním mechanizmem vést ke zvýšení srdeční frekvence, ale tu je možné v případě potřeby snížit podáním atropinu.
GUAJFENESIN
Lehké až středně těžké předávkování může vyvolat závratě a gastrointestinální poruchy. Velmi vysoké dávky mohou vyvolat excitaci, zmatenost a respirační depresi. U pacientů, kteří užívají velké množství přípravků obsahujících guajfenesin, byly hlašeny ledvinové kameny.
Léčba je symptomatická, zahrnuje žaludeční laváž a obecná podpůrná opatření.
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Jiná kombinovaná léčiva proti nachlazení,
ATC kód: R05X
Paracetamol má jak analgetické, tak antipyretické účinky a ty jsou zprostředkovány zejména inhibicí syntézy prostaglandinů v centrálním nervovém systému.
Guajfenesin působí jako expektorans. Expektorancia zmírňují potíže způsobené kašlem tím, že stimulují receptory v žaludeční sliznici a tak nastartují reflexní sekreci tekutiny v dýchacím traktu, čímž zvětšují objem a snižují viskozitu bronchiálního sekretu. To ulehčuje odstraňování hlenu a snižuje podráždění bronchiální tkáně.
Fenylefrin-hydrochlorid působí převážně přímo na adrenergní receptory. Má převážně α-adrenergní působnost a v běžných dávkách nemá výrazné stimulující účinky na centrální nervový systém. Jsou známé jeho účinky snižující zduření nosní sliznice; dekongesci způsobí tím, že vyvolá vazokonstrikci.
Není známo, že by léčivé látky působily sedativně.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Doplňující informace
Značka
Vicks
Forma
horký nápoj
Určeno pro
od 12 let
Zaměřeno na
chřipku
Příchuť
citrón
Výrobce
WRAFTON LABO
EAN
5013965927393
Kód SUKL
0135576


Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena
Související produkty
TEEKANNE Nachlazení bylinný čaj n.s.10x2g
Bylinný čaj s léčivým účinkem v nálevových sáčcích.Bylinná směs vhodná pro v období častých nachlazení. Posouzeno Státním zdravotním ústavem. Hlavní složky bylinného čaje jsou: Fenykl, Šalvěj, Lékořice, Eukalyptus a Tymián.
skladem na eshopu
54,00 Kč
Fytofontana ViroStop kapsle cps.30
ViroStop kapsle je přírodní prostředek určený především na příznaky chřipky a nachlazení. Obsahuje jedinečnou kombinaci rostlin. Příznivě působí na dýchací systém a podporuje normální funkci horních dýchacích cest. Působí jako přírodní antioxidant.
skladem na eshopu
124,70 Kč
121,00 Kč
Vicks SymptoMed complete citrón por.plv.sol.5
Krátkodobá úleva od symptomů akutních zánětů horních cest dýchacích a chřipky, jako jsou mírná až střední bolest, horečka, kongesce nosní sliznice a průduškový kašel, kdy je žádoucí podpora expektorace. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem na eshopu
99,90 Kč
89,00 Kč
mp cineol 100mg cps.25
Jedná se o extrakt rostlinných látek Blahovičníku (Eucalyptus). Díky svému složení je preparát vhodný i pro diabetiky. Vhodné k užívání před a v období chřipkových epidemií.
skladem na eshopu
97,00 Kč
96,00 Kč