Do košíku byl vložen produkt - , ks.

Brnenskalekarna.cz

0 ks
0 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky vztahující se k zásilkovému výdeji zboží prostřednictvím internetového obchodu www.brnenskalekarna.cz

vydané obchodní společnosti Lékárna Jugoslávská s.r.o.

se sídlem Jugoslávská 768/9, 613 00 Brno, IČO 01952579

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 79861

(dále jen „Lékárna Jugoslávská s.r.o.“)

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy najdete zde .

Formulář pro uplatnění práv z vad najdete zde .

Shrnutí obchodních podmínek

Internetový obchod na adrese http://brnenskalekarna.cz provozuje obchodní společnost Lékárna Jugoslávská s.r.o., se sídlem Jugoslávská 768/9, 61300 Brno, IČO 01952579, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, v oddílu C, vložce 79861, DIČ CZ01952579. Kontaktovat nás můžete na našem e-mailu nebo telefonu.

Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k uzavření smlouvy. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme e-mailem.

Platbu proveďte do 10 dnů od uzavření smlouvy nebo později v závislosti na vybraném způsobu platby.

Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Od kterých smluv není možné odstoupit, naleznete v plném znění obchodních podmínek. My můžeme odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli, a to až do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží. Po odstoupení od smlouvy nám zboží vrátíte včetně případných dárků a bonusů, pokud jsme vám nějaké poskytli, na vaše vlastní náklady, do 14 dnů od odstoupení. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.

Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte hmotné zboží, dojde tím k uzavření kupní smlouvy.

Toto zboží dodáváme pouze do následujících států: Česká republika. Jeho vlastníkem se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu. Pokud vám jako spotřebiteli bude dodáno poškozené zboží, neprodleně nás o tom informujte. V případě, že poškození zjistíte při přebírání zboží, informujete o škodě i přepravce. Pokud vám jako podnikateli bude dodáno poškozené zboží, řešte škodu s přepravcem.

Pokud jste spotřebitelem, máte právo do uplynutí 2 let od převzetí zboží reklamovat vady, které se na zboží projevily. Jako podnikatel můžete reklamovat vady, které byly na zboží v okamžiku, kdy na vás přešlo nebezpečí škody, do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od převzetí zboží. Jak přesně zboží reklamovat a co můžete v případě reklamace žádat, naleznete dále v obchodních podmínkách.

Obecná ustanovení

1.1.          Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu na našem webu. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6. 1. 2023.

1.2.          Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

My, čímž se rozumí obchodník, tedy obchodní společnost Lékárna Jugoslávská s.r.o., se sídlem Jugoslávská 768/9, 61300 Brno, IČO 01952579, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, v oddílu C, vložce 79861, DIČ CZ01952579.

Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:

Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese http://brnenskalekarna.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.

Zboží, tedy zboží, určené prodávajícím k prodeji zásilkovým způsobem v rámci jeho podnikatelské činnosti, jedná se například o zdravotnické prostředky, potravinové doplňky, kosmetiku a léčiva, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci dle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, není vázán na lékařský předpis, a dále veterinární přípravky.

Léčiva, tedy léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona o léčivech

E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese dostupné na webové adrese našeho internetového obchodu.

Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu.

Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy.

1.3.          Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

1.4.          Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

1.5.          Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

1.6.          Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.

1.7.          Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit

mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz),

emailem na naší e-mailové adrese,

osobně v naší provozovně,

telefonicky na našem telefonním čísle.

1.8.          Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

Česká obchodní inspekce,

živnostenské úřady,

Úřad pro ochranu osobních údajů,

Státní zemědělská a potravinářská inspekce,

krajské hygienické stanice,

Státní veterinární správa,

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (https://uskvbl.cz/), Hudcova 232/56a, Medlánky, 621 00 Brno, tel: +420 541 518 210, e-mail: podatelna@uskvbl.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz), Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel.: +420 272 185 111, e-mail: posta@sukl.cz

Předmět kupní smlouvy

2.1.          Specifika zboží z internetového obchodu. Internetový obchod obsahuje přehled zboží určeného prodávajícím k prodeji zásilkovým způsobem v rámci jeho podnikatelské činnosti. Seznam zboží a jeho ceny v internetovém obchodě se může lišit od zboží nabízeného v kamenné prodejně. Prostřednictvím internetového obchodu není možné zakoupit léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky ani léčivé přípravky, které mohou být vydávány bez lékařského předpisu s omezením. Zboží je možné doručit pouze na území České republiky.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je ve výjimečných případech oprávněn odmítnout objednávku kupujícího – zejména, nikoliv však výlučně v případě, kdy mu takový postup umožňují zvláštní právní předpisy, to je například jiné v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží v souladu se zákonem o léčivech. Dále je prodávající oprávněn odmítnout objednávku kupujícího tehdy, pokud tento kupující v minulosti porušil obchodní podmínky, opakovaně nepřevzal zboží apod., či tehdy, pokud jakkoliv jinak porušil právní předpisy v souvislosti s užitím internetového obchodu.

2.2.          Fotografie zboží. Kupující bere na vědomí, že vyobrazení a fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců. U léčiv (včetně veterinárních) jsou rozhodné informace obsažené v příbalovém letáku.

2.3.          Informace ohledně zboží, Slevy. U každého jednotlivého zboží jsou v internetovém obchodu vždy uvedeny název a kupní cena včetně daně z přidané hodnoty. Kupní cena je považována za cenu smluvní. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. V internetovém obchodu jsou u jednotlivého zboží dále uvedeny zejména nikoliv však výlučně následující údaje:

a. specifikace zboží a vyobrazení zboží (fotografie),

b. informace o poštovném, tzn. o nákladech za dopravu a balné a případně o poplatcích za výběr způsobu platby kupní ceny zboží. Poštovné není účtováno v případně osobního odběru zboží na odběrném místě a v případě dopravy zboží u jednorázového nákupu zboží v minimální hodnotě uvedené v internetovém obchodě v sekci „a platba“.

c. povinné informace dle zákona o léčivech, pokud se jedná o léčiva (včetně veterinárních), stejně jako povinné informace dle zvláštních právních předpisů u dalšího regulovaného zboží (např. zdravotnické prostředky, diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, doplňky stravy).

Jakékoliv slevy zboží nabízeného na internetovém obchodě se poskytují z nejnižší ceny tohoto zboží, která na internetovém obchodě byla v platnosti v posledních třiceti (30) dnech před prvním poskytnutím slevy, případně od zahájení prodeje daného zboží na internetovém obchodě, je-li tato kratší třiceti (30) dnů ode dne prvního poskytnutí slevy. Spotřebitel je o této nejnižší ceně zboží, z níž je sleva poskytována vždy informován v rámci informace o ceně zlevněného zboží. Tato informace dále obsahuje kupní cenu zboží platnou na internetovém obchodě (jak je uvedeno výše) a výši slevy.

2.4.          Změny zboží a cen, vyprodání zásob. Veškeré změny zboží a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného v internetovém obchodě (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

2.5.          Spotřebitelské recenze. Internetový obchod nesbírá a nezveřejňuje u zboží uživatelské recenze.

 

Informační služba

3.1.          Informační služba, Hlášení nežádoucích účinků. Prodávající poskytuje zákonnou informační službu poskytovanou farmaceutem v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin; tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků a o závadách v jakosti léčivých přípravků dle §85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech, jakož i totožných informací týkajících se veterinárních léčivých přípravků. V případě podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčivého přípravku, prodávající doporučuje kupujícímu toto podezření ohlásit též Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. V případě takových podezření u veterinárních léčivých přípravků prodávající kupujícími doporučuje učinit ohlášení taktéž Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Informační službu poskytuje prodávající v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. prostřednictvím:

Mgr. Veroniky Jahodové, Mgr. Evy Pěničkové, Mgr. Michaely Kleinové, PharmDr. Martiny Kaletové

tel. číslo: +420 601 554 106

objednavky@brnenskalekarna.cz

Objednávání zboží a uzavírání smluv

4.1.          Objednání zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete prostřednictvím:

internetového obchodu.

Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.

4.2.          Objednání zboží prostřednictvím internetu. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, přihlášením se ke svému uživatelskému účtu nebo vytvořením uživatelského účtu nového, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.

4.3.          Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:

potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,

naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.

V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

4.4.          Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme pro vlastní potřebu, přístup k nim není možný.

Uzavřené smlouvy a jejich obsah

5.1.          Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.

5.2.          Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.

5.3.          Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.

5.4.          Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

5.5.          Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, dochází k tomu na základě darovací smlouvy, proto za jejich vady neodpovídáme. Existence darovací smlouvy je závislá na existenci smlouvy hlavní a darovací smlouva je uzavírána s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

5.6.          Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevové kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu. Pokud není ujednáno jinak, lze je uplatnit pouze u nás a doba platnosti je omezena u slevových kuponů do odvolání nebo ukončení slevové akce, u dárkových poukazů na dobu jednoho roku od jejich vystavení.

Platební podmínky

6.1.          Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit způsoby, které naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.

6.2.          Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 10 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

6.3.          Placení prostřednictvím úvěru. V případě, že je sjednáno placení celkové ceny prostřednictvím úvěru nebo jiného finančního produktu na základě smlouvy s poskytovatelem finančních služeb, řídí se tento poměr také smlouvou a podmínkami poskytovatele finančního produktu.

6.4.          Elektronické zasílání daňových dokladů. Souhlasíte s tím, že fakturu (daňový doklad) vystavíme a zašleme vám v elektronické podobě na váš e-mail zadaný při objednávce.

Dodací podmínky

7.1.          Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, naleznete na stránce „Doprava a platba“ v našem internetovém obchodě.

7.2.          Omezení dodávání zboží. Zboží dodáváme pouze do České republiky.

7.3.          Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.

7.4.          Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud jste spotřebitelem a doba pro dodání není ujednána, dodáme vám zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci. U léčivých přípravků bude zboží odesláno do 48 hodin a dodáno do 3 dnů, nebo vám bude sděleno, že zboží nemůže být v této době dodáno.

7.5.          Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží, a právo na zaplacení odměny za uskladnění za dobu uskladnění zboží, která končí v okamžiku, kdy zboží převezmete, odstoupíte od smlouvy nebo od smlouvy odstoupíme my. Odměna za uskladnění činí 10 Kč za den, její celková výše však nesmí převyšovat cenu uskladněného zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.

7.6.          Kontrola totožnosti při převzetí zboží. Pokud bylo zboží uhrazeno před jeho dodáním, jsme oprávněni podmínit předání zboží kontrolou identity přebírající osoby na základě dokladu totožnosti.

7.7.          Poškození zboží při přepravě spotřebiteli. Pokud jste spotřebitelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:

emailem na naší e-mailové adrese,

osobně v kterékoli naší provozovně.

V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít.

7.8.          Poškození zboží při přepravě podnikateli. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat poškození zboží u přepravce.

7.9.          Nepřevzetí nebo nevyzvednutí zboží. Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít veškeré zboží při jeho dodání. Kupující je povinen převzít veškeré zboží i v případě, že přepravce připravil dle žádosti kupujícího či s jeho souhlasem zboží k vyzvednutí k osobnímu odběru na vybraném výdejním místě u externího smluvního partnera přepravce, přičemž prodávající nenese kupujícímu v této souvislosti žádné náklady. Odmítne-li kupující převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené (představované zejména náklady na uskladnění, zpětnou dopravu apod.) a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy prodávajícího. Totéž se uplatní, pokud si kupující zboží nevyzvedne v odběrném místě nebo výdejním místě ve lhůtě k tomu určené.

7.10.       Opakované doručování. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Totéž se uplatní, nebylo-li zboží možné dodat z důvodu uvedení nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce.

7.11.       Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.

Právo na odstoupení od smlouvy

8.1.          Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

8.2.          Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

vyčerpání zásob objednaného zboží,

nepřevzetí zboží při jeho dodání,

zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,

uvedení chybných údajů při objednávání zboží, zejména chyby týkající se popisu anebo obrázku výrobku anebo v případě zjevně mylné informace či technické chyby,

objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,

objednání zboží, jehož prodej je osobám mladším 18 let zakázán, osobou mladší 18 let,

dalších hodných zvláštního zřetele.

8.3.          Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne

převzetí zboží,

převzetí posledního kusu zboží, objednáte-li si v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí,

převzetí první dodávky zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu,

uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.

8.4.          Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:

o dodávce léčivých přípravků,

o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle vašich požadavků nebo bylo přizpůsobeno vašim potřebám,

o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jste obal porušili,

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty,

dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

8.5.          Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak

vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou obchodních podmínek a jeho odesláním poštou na adresu našeho sídla, e-mailem na naši e-mailovou adresu;

osobně v kterékoli naší provozovně.

8.6.          Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

8.7.          Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe

odesláním zboží na adresu našeho sídla,

osobně v kterékoli naší provozovně.

Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.

8.8.          Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

Reklamace vad zboží spotřebitelem

9.1.          Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

9.2.          Reklamační doba. Reklamovat u nás můžete vadu, která se na zboží projeví v době 2 let, u použitého zboží v době 1 roku, od převzetí zboží.

9.3.          Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že věc

odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,

je vhodná k účelu, pro který ji požadujete, pokud jsme s ním souhlasili,

je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

9.4.          Dále vám odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností splňuje zboží následující požadavky; to neplatí, pokud jsme vás před uzavřením smlouvy upozornili, že některé vlastnosti zboží se liší a vy jste s tím souhlasili:

vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat, a

odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením smlouvy.

9.5.          Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

za opotřebení zboží odpovídající míře jeho předchozího používání,

u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,

u zuživatelného zboží s vyznačenou dobou nejkratší trvanlivosti a u zboží podléhajícího rychlé zkáze s vyznačenou dobou použitelnosti za nepoužitelnost zboží po uplynutí vyznačené doby,

pokud jste vadu sami způsobili.

9.6.          Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v reklamační době.

9.7.          Právo na odstranění vady. Má-li zboží vadu, máte právo na bezplatné odstranění vady, a to podle vaší volby buď dodáním nového zboží bez vady nebo opravou zboží. Právo zvolit si způsob odstranění vady nemáte, pokud by byl vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný.

9.8.          Právo na přiměřenou slevu a odstoupení od smlouvy. Pokud vadu odmítneme odstranit nebo ji neodstraníme, nebo se vada projeví opakovaně, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás, můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy nemáte, pokud je vada nevýznamná.

9.9.          Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:

odesláním zboží na adresu našeho sídla,

osobně v kterékoli naší provozovně,

pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

9.10.       Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:

doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

9.11.       Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena v přiměřené době, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro vytknutí vad se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

9.12.       Náhrada nákladů reklamace. V případě reklamace máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

9.13.       Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.14.       Nadstandardní záruka za jakost. Nad rámec vašich zákonných práv vám může být poskytnuta nadstandardní záruka za jakost zboží. Ta vzniká prohlášením poskytovatele záruky, které může být učiněno i reklamou, že vás uspokojí nad rámec vašich zákonných práv z vadného plnění, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Práva vyplývající z nadstandardní záruky za jakost a podmínky jejího uplatnění se řídí prohlášením poskytovatele záruky. Pokud se poskytovatel záruky zaručí, že si zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, nebo je na obalu zboží uvedena záruční doba nebo doba použitelnosti zboží, pak máte vůči poskytovateli záruky právo alespoň na dodání nového zboží bez vad nebo jeho opravu.

Reklamace vad zboží podnikatelem

10.1.       Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že nejste spotřebitelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

10.2.       Naše odpovědnost za vady zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

10.3.       Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,

za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,

za vady zboží, pokud jste o nich před převzetím zboží věděli,

za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.

10.4.       Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit. Nejpozději je možné právo uplatnit do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od dne kdy, vám zboží dodáme. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

10.5.       Vaše práva při podstatném porušení smlouvy. Bude-li vada znamenat podstatné porušení smlouvy, máte právo:

na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

na odstranění vady opravou zboží,

na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

odstoupit od smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje dodání zboží s takovou vadou, o které jsme museli již v okamžiku uzavření smlouvy vědět, že pokud byste ji předvídali, smlouvu byste s námi neuzavřeli; v ostatních případech se porušení smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud nám zvolené právo neoznámíte, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

10.6.       Vaše práva při nepodstatném porušení smlouvy. Bude-li vada nepodstatným porušením smlouvy, máte právo:

na odstranění vady,

na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud nám zvolené právo neoznámíte, můžeme vadu odstranit opravou zboží, dodáním nového zboží nebo dodáním toho, co jsme vám nedodali. Zvolené právo nemůžete později změnit bez našeho souhlasu.

10.7.       Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,

došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

použili-li jste zboží ještě před objevením vady,

nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

10.8.       Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit:

odesláním zboží na adresu našeho sídla,

osobně v kterékoli naší provozovně,

pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

10.9.       Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:

doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

10.10.    Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. Zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro uplatnění vašich práv z odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

10.11.    Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

10.12.    Nadstandardní záruka za jakost. Nad rámec vašich zákonných práv vám může být poskytnuta nadstandardní záruka za jakost zboží. Ta vzniká prohlášením poskytovatele záruky, které může být učiněno i reklamou, že vás uspokojí nad rámec vašich zákonných práv z vadného plnění, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Práva vyplývající z nadstandardní záruky za jakost a podmínky jejího uplatnění se řídí prohlášením poskytovatele záruky. Pokud se poskytovatel záruky zaručí, že si zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, nebo je na obalu zboží uvedena záruční doba nebo doba použitelnosti zboží, pak máte vůči poskytovateli záruky právo alespoň na dodání nového zboží bez vad nebo jeho opravu.

Další ustanovení

11.1.       Prodej alkoholu. Prodej alkoholických nápojů je osobám mladším 18 let zakázán. Nabídka tohoto zboží je určena pouze osobám starším 18 let, proto pokud podmínku minimálního věku nesplňujete, nejste oprávněni si u nás toto zboží objednat.

Závěrečná ustanovení

12.1.       Změny obchodních podmínek nebo kupní smlouvy, neplatnost ujednání. V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku prodávajícího je prodávající oprávněn provést jednostranné změny nebo úpravy těchto obchodních podmínek.

12.2.       Prohlášení kupujícího. Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek před odesláním objednávky, ujednání obchodních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a bude se jimi řídit. Dále kupující prohlašuje, že léčiva kupuje pro sebe nebo své potřeby a nebude je prodávat dalším osobám.

12.3.       Účinnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ode dne 6. 1. 2023. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek zůstávají nedotčena.

 

Infolinka

tel.: 601 554 106, 545 217 045 (Po-Pá od 08:00 do 15:00)

e-mail: objednavky@brnenskalekarna.cz

 

Informační služba / Hlášení nežádoucích účinků

v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. prostřednictvím farmaceutů:

Mgr. Veroniky Jahodové, Mgr. Evy Pěničkové, Mgr. Michaely Kleinové a PharmDr. Martiny Kaletové

tel.: 601 554 106, 545 217 045

e-mail: brno.jugoslavska@benu.cz

 

Reklamace

tel.: 601 554 106, 545 217 045 (Po-Pá od 08:00 do 15:00)

e-mail: objednavky@brnenskalekarna.cz

Poštou: BENU Lékárna, Jugoslávská 768/9, 613 00 Brno, formulář zde .

Osobně: BENU Lékárna, Jugoslávská 768/9, 613 00 Brno od pondělí do čtvrtka od 6:30 do 18:30 hodin, v pátek od 6:30 do 18 hodin.

 

Odstoupení od smlouvy

tel.: 601 554 106, 545 217 045 (Po-Pá od 08:00 do 15:00)

e-mail: objednavky@brnenskalekarna.cz

Poštou: BENU Lékárna, Jugoslávská 768/9, 613 00 Brno, formulář zde .

Osobně: BENU Lékárna, Jugoslávská 768/9, 613 00 Brno od pondělí do čtvrtka od 6:30 do 18:30 hodin, v pátek od 6:30 do 18 hodin.