Do košíku byl vložen produkt - , ks.

Léky na dosah

0 ks
0 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky vztahující se k zásilkovému výdeji zboží prostřednictvím internetového obchodu www.brnenskalekarna.cz

 

vydané obchodní společnosti Lékárna Jugoslávská s.r.o.

se sídlem Jugoslávská 768/9, 613 00 Brno, IČO 01952579

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 79861

(dále jen „Lékárna Jugoslávská s.r.o.“)

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy najdete zde.

Formulář pro uplatnění práv z vad najdete zde .

 

I.

Úvodní ustanovení

 

1.    Oprávnění k prodeji zboží: Prodávající je provozovatelem lékárny a držitelem živnostenského oprávnění k provozování volné živnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, přičemž výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem ohlásil Státnímu úřadu pro kontrolu léčiv se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

Kontaktní adresa prodávajícího:

Lékárna Jugoslávská s.r.o., Jugoslávská 768/9, 613 00 Brno;

Telefonní číslo: +420545217045, +420601554106

Email: objednavky@brnenskalekarna.cz

 

2.    Předmět obchodních podmínek: Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „o.z.“) obchodní společností Lékárna Jugoslávská s.r.o., coby provozovatelem internetového obchodu  umístěného na webové stránce www.brnenskalekarna.cz (dále jen  „E-shop“ nebo „internetový obchod“) a upravují vzájemné smluvní vztahy při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „zboží“) vznikající na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společností Lékárna Jugoslávská s.r.o. (dále také jen „prodávající“) a druhou smluvní stranou coby příjemcem zboží (dále jen „kupující“). Tyto obchodní podmínky se uzavřením kupní smlouvy stávají její nedílnou součástí a jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto výslovně jinak. Kupní smlouva je realizována prostřednictvím elektronické objednávky kupujícího, v níž dojde k akceptaci obchodních podmínek prodávajícího. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.brnenskalekarna.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3.    Kupující/spotřebitel: Kupujícím může být fyzická či právnická osoba s doručovací adresou výhradně na území České republiky. Spotřebitelem se pak rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

4.    Rozhodný jazyk a rozhodné právo: Právní vztahy a případné spory vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Smluvním jazykem je jazyk český. Případné spory jsou řešeny soudy České republiky s místní příslušností dle sídla prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.    Zboží nabízené v internetovém obchodu: Internetový obchod obsahuje přehled zboží určeného prodávajícím k prodeji zásilkovým způsobem v rámci jeho podnikatelské činnosti, jedná se například o léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, potravinové doplňky, kosmetiku, atd. Z léčivých přípravků mohou být předmětem zásilkového výdeje v internetovém obchodu pouze léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis (dále jen „léčiva“). Sortiment a ceny nabízené v internetovém obchodě nejsou totožné s nabídkou kamenné lékárny BENU lékárna Jugoslávská Brno. Prostřednictvím internetového obchodu není možné zakoupit léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky ani léčivé přípravky, které mohou být vydávány bez lékařského předpisu s omezením. Zboží je možné doručit pouze na území České republiky.

6.    Kupní cena zboží a další náklady:  U každého jednotlivého zboží jsou v internetovém obchodu vždy uvedeny název a kupní cena včetně daně z přidané hodnoty. Kupní cena je považována za cenu smluvní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V internetovém obchodě jsou dále uvedeny zejména následující údaje:

(i)           specifikace zboží a vyobrazení zboží,

(ii)          povinné informace dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, pokud se jedná o léčiva,

(iii)         informace o poštovném a balném           

(iv)         předpokládaný termín expedování zboží

(v)          další informace.

 

Kupující souhlasí, že vyobrazení, fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců není prodávající schopen garantovat stejný vzhled obalů objednaných produktů v okamžiku prodeje. Rozhodující u léčiv je text uvedený v příbalovém letáku.

II.

Objednávka zboží

Uzavření kupní smlouvy

1.    Povinností prodávajícího je (i) dodat kupujícímu v internetovém obchodě objednané zboží řádně a včas ve sjednaném místě plnění, (ii) předat kupujícímu doklady, které se vztahují ke zboží, (iii) umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.

2.    Povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít a včas za něj zaplatit kupní cenu dle podmínek předem sjednaných.

3.    Kupující objednává zboží prostřednictvím internetového formuláře umístěného na internetových stránkách kupujícího www.brnenskalekarna.cz (dále jen „objednávka“).

4.    Kupní smlouva je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím. Objednávka je považována za platnou, jsou – li v ní vyplněny veškeré formulářem předepsané povinné údaje a náležitosti. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně opravit. Odesláním objednávky (klikem na tlačítko “Odeslat objednávku“) potvrzuje kupující správnost údajů. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a jejich správnost si nijak neověřuje u třetích osob.

5.    Prodávající potvrdí přijetí objednávky kupujícího elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu, a to nejpozději do následujícího pracovního dne po odeslání objednávky kupujícím.

6.    Prodávající je oprávněn v návaznosti na druh objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) dle svého uvážení ověřit objednávku u kupujícího, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném v objednávce a kupující je povinen objednávku verifikovat. V opačném případě bude objednávka považována za neplatnou.

7.    Kupující souhlasí s tím, že je objednávka učiněna komunikačními prostředky na dálku. Za případné chyby při přenosu dat ani za jakékoliv náklady kupujícího související s využitím komunikačních prostředků na dálku nenese prodávající žádnou odpovědnost. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

8.    Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je uzavřena a archivována v elektronické podobě. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodnímu podmínkami, že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění platném v době odeslání objednávky prodávajícímu, akceptuje je a bude je dodržovat. Tyto obchodní podmínky platí pro kupujícího a prodávajícího ve znění platném v den realizace (odeslání) objednávky kupujícím, není-li sjednáno jinak. Totéž platí v případě výše kupní ceny včetně souvisejících nákladů uvedených v internetovém obchodě. Nabídka prodeje zboží včetně jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

9.    Kupující bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když je mu objednávka kupujícího doručena. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů o léčivech mimo jiné v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží.

10.    Objedná-li kupující zboží, které již prodávající neprodává nebo zjistí-li prodávající, že objednané zboží nebude možné doručit ve lhůtě původně avizované, zavazuje se prodávající neprodleně informovat kupujícího na e-mailovou adresu nebo telefonický kontakt uvedený v objednávce nebo v uživatelském účtu a domluvit se s ním na dalším postupu. Pokud nedojde k dohodě, považuje se původní objednávka co do části předmětného zboží za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.

11.    Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3)  o.z. vylučuje přijetí objednávky s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany kupujícího. Navržení změn, dodatků či odchylek kupujícím vůči potvrzené objednávce prodávajícího považuje prodávající toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu kupní smlouvy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné neuzavření kupní smlouvy ve smyslu změn kupujícího.

12.    Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném v internetovém obchodě anebo v případě zjevně mylné informace, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky.

13.    Kupující se může v rámci internetového obchodu registrovat, čímž mu vznikne uživatelský účet, z něhož může objednávat zboží (dále také jen „uživatelský účet“). V rámci registrace nebo přístupu do uživatelského účtu uvede kupující svou e-mailovou adresu a heslo. Údaje uvedené o kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen aktualizovat.

14.    V případě jakýchkoliv rozporů mezi obchodními podmínkami a kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím má přednost znění obchodních podmínek.

III.

Platební podmínky, fakturace, splatnost kupní ceny

 

1.     Při konkrétní koupi zboží vybere kupující v procesu objednávky způsob úhrady kupní ceny a případných dalších nákladů (např. poštovné). Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)    v hotovosti nebo bezhotovostně platebními kartami (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, American Express) v případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího na adrese BENU lékárna, Jugoslávská 768/9, 613 00 Brno.

b)   v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, je-li sjednána přeprava u oprávněného přepravce (hotovost přebírá přepravce),

c)    předem online platebními kartami (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, American Express) nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet 2300547082/2010 u Fio banky a.s. Číslo účtu sdělí prodávající kupujícímu v rámci procesu vyřizování objednávky spolu s variabilním symbolem (v potvrzení objednávky)

2.    Podrobné platební podmínky jsou dostupné v rámci internetového obchodu v sekci „Doprava a platba“ a tvoří nedílnou součást obchodních podmínek.

3.    Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Faktura obsahuje zejména označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu kusů zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, DPH, datum splatnosti kupní ceny, číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol, výši ceny za přepravu, je-li sjednána a další náklady.

4.    Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, je splatnost kupní ceny a sjednaných souvisejících nákladů:

-    u zboží na dobírku okamžikem převzetí zboží kupujícím,

-    u zboží dodaného v odběrném místě převzetím zboží, není-li sjednána platba předem,

-  u bezhotovostní platby do 48 hodin ode dne odeslání objednávky. V případě platby bezhotovostním převodem se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla připsána na bankovní účet prodávajícího. 

5.    Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek:

a)    jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit ani poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží a kupující uplatnil právo na slevu z kupní ceny zboží, nebo

b)     nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou a prodávající tuto skutečnost písemně uzná, nebo

c).    odstoupí-li kupující v souladu s těmito obchodními podmínkami od kupní smlouvy. 

6.    Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení do zaplacení. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny zboží.

7.    Veškeré změny zboží a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného v internetovém obchodě (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob.

IV.

Doprava zboží a poštovné, osobní odběr

Přechod nebezpečí škody na věci

1.    Přehled možných způsobů dodání zboží určuje prodávající a uvádí je v internetovém obchodě. Objednané zboží je zasíláno zásilkovou službou dle aktuální nabídky poskytovatelů zásilkových služeb (přepravců).

2.    Kupující je oprávněn v objednávce zvolit z možností způsobů doručení zboží uvedených v záložce Doprava a platba. Způsob dodání zboží je možné domluvit odlišně od možností nabízených prodávajícím. 

3.    Kupující je povinen při volbě osobního odběru zboží v odběrném místě vždy vyčkat na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí. Dříve nebude možné objednané zboží vyzvednout. Objednané zboží bude v odběrném místě k dispozici k vyzvednutí po dobu 5 pracovních dnů ode dne odeslání potvrzujícího e-mailu o možném vyzvednutí zásilky. Nebude-li v této době zásilka kupujícím vyzvednuta, považuje se objednávka za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní. Prodávající je povinen do 14 pracovních dnů vrátit kupujícímu kupní cenu na bankovní účet, z něhož byla kupní cena uhrazena nebo na bankovní účet, který pro tento účel kupující prodávajícímu sdělí.

4.    Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce (nikoliv odběrné místo), je kupující povinen převzít veškeré zboží při jeho dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.    Dodá-li prodávající větší množství zboží, než kolik je povinen dodat podle kupní smlouvy, je kupující oprávněn přijetí přebytečného zboží při jeho převzetí odepřít.

6.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen překontrolovat zboží, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud je obal porušen, nemusí kupující zboží převzít z a předpokladu, že porušení se jeví jako neoprávněné vniknutí do zásilky a sepíše s přepravcem nebo předávajícím zápis o škodě. Podpisem dodacího listu či jiného dokladu bez uvedení výhrad či škod kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.    Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny včetně souvisejících nákladů (DPH, poštovné, balné apod.) nebo jeho převzetím, dle toho, co nastane později, není – li ujednáno jinak.

8.    Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží kupujícímu.

V.

Dodací lhůty

 

 1.          Není-li na webových stránkách v internetovém obchodě uvedeno jinak, jsou dodací lhůty zboží stanoveny následovně. Léčiva budou kupujícímu odeslána nejpozději ve lhůtě 48 pracovních hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří pracovních dnů od realizace objednávky oznámeno telefonicky nebo emailem, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat. Ostatní sortiment bude dodán nejpozději ve lhůtě čtyř pracovních dnů.

2.     Doklady ke zboží včetně daňového dokladu (faktury) předává prodávající kupujícímu zpravidla při převzetí zboží.

3.     Odmítne-li kupující převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy prodávajícího. Totéž se uplatní, nebylo-li zboží možné dodat z důvodu uvedení nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce nebo z důvodu nevyzvednutí zboží.

VI.

Odpovědnost z vadného plnění

Záruční podmínky

 

1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními o.z.).

2.    Není-li kupující podnikatel, u něhož by bylo zřejmé, že se kupní smlouva týká jeho podnikatelské činnosti, aplikují se na smluvní vztah rovněž zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě dle ustanovení § 2158 a násl. o.z., jak následuje v odst. 3. až 14. tohoto článku obchodních podmínek.

 3.    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

i)     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

ii)     se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

iii)    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy,

iv)     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

v)      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

 4.   Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 3 tohoto článku obchodních podmínek, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 5.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití zboží.

6.    Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. V potvrzení uvede prodávající i svou obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo. V potvrzení prodávající uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle ust. § 2166 odst. 1 o.z. nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím v tomto odstavci uvedené údaje.

7.    Kupující je oprávněn uplatnit právo za vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Bylo-li zboží podle kupní smlouvy přepravováno, běží záruční doba od dodání zboží do místa určeného v objednávce, jinak od převzetí zboží kupujícím v odběrném místě.

8.    Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy než o.z. uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost dle ust. § 2113 o.z. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva dle tohoto odstavce. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti; tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. U zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo u použitého zboží neodpovídá prodávající v záruční době za vady.

9.    Uplatní-li kupující právo z vadného plnění dle odst. 8 tohoto článku těchto obchodních podmínek, potvrdí mu prodávající, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

10.    Uplatní-li kupující práva z vadného plnění dle odst. 8 tohoto článku těchto obchodních podmínek a jedná-li se o podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na (i) odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, (ii) na odstranění vady opravou zboží (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (iv) odstoupení od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

11.    Uplatní-li kupující právo z vadného plnění dle odst. 8 tohoto článku těchto obchodních podmínek a jedná-li se o nepodstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na (i) odstranění vady nebo (ii) na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

12.    Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

13.    Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto uplatnit u prodávajícího elektronicky na e-mail: objednavky@brnenskalekarna.cz) nebo telefonicky na 545 217 045 nebo písemně dopisem na adrese sídla Lékárny Jugoslávská s.r.o. nebo osobně na pobočce BENU lékárny umístěné na adrese Jugoslávská 768/9, 613 00 Brno, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamované zboží zašle kupující prostřednictvím poštovního doručovatele balíkem na adresu BENU lékárna, Jugoslávská 768/9, 613 00 Brno. Balíky doručené na dobírku není prodávající povinen převzít. Prodávající doporučuje kupujícímu při zasílání reklamovaného zboží vyplnit a vytisknout reklamační list (k dispozici zde), ke kterému kupující připojí kopii dokladu o koupi zboží. Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace zboží uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem uvedeným v objednávce nebo v uživatelském účtu bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned), dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamační protokol bude kupujícímu dodán nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, nejčastěji s reklamovaným  zbožím. Není-li zasíláno žádné zboží, je reklamační protokol zasílán elektronicky.

14. Lékárna zajišťující zásilkový výdej dle ust. 85 odst. 2 písm. e) zákona o léčivech výdej je povinna zajistit možnost vrácení reklamovaných léčiv způsobem, který nezpůsobí kupujícímu náklady. Taková léčiva se stávají nepoužitelnými a je nutno zajistit jejich odstranění podle ust. § 88 a 89 zákona o léčivech.

VII.

Informační poradenství

 

1.      Prodávající poskytuje zákonnou informační službu poskytovanou farmaceutem v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod.; tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků dle §85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech. Kontakty na informační službu prodávajícího jsou uvedeny v rámci internetového obchodu na internetových stránkách www.brnenskalekarna.cz. Hovorné je účtováno dle platného ceníku operátora kupujícího.

2. Informační službu poskytuje prodávající v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod. prostřednictvím:

Mgr. Veronika Jahodová, farmaceut
tel. číslo: +420 601 554 106

 

VIII.

Odstoupení od kupní smlouvy 

Poučení o odstoupení od kupní smlouvy

1. Vrácené léčivé přípravky se stávají nepoužitelnými a prodávající je povinen zajistit jejich odstranění. S ohledem na zákonná ustanovení tak není možné bez důvodu odstoupit od smlouvy při zásilkovém výdeji léčivých přípravků. 

2.    Dále tímto článkem prodávající upozorňuje a rovněž poučuje kupujícího, který je spotřebitelem, na možnost odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu v souladu s ust. § 1829 odst. 1 o.z. následovně:

a)     kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne následujícího po dni, kdy:

i)   kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než přepravce) převezme zboží, nebo

ii)  kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než přepravce) převezme poslední dodávku zboží v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, nebo                            

iii) kupující nebo jím určená třetí osoba (odlišná od přepravce) převezme zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto odstavce, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty;

 

b)     kupující je povinen odstoupení od kupní smlouvy zaslat prodávajícímu písemně dopisem na adresu sídla prodávajícího BENU lékárna, Jugoslávská 768/9, 613 00 Brno či na emailovou adresu: objednavky@brnenskalekarna.cz, a to formou jednostranného právního jednání. K odstoupení může kupující použít formulář (k dispozici zde);

c)     v případě odstoupení od kupní smlouvy  je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení, zaslat zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na adresu pobočky lékárny  prodávajícího BENU lékárna, Jugoslávská 768/9, 613 00 Brno. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před jejím uplynutím. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 následné náklady spojené s navrácením zboží. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v o.z. Zboží, které bude kupující odesílat v rámci odstoupení, doporučuje prodávající vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně případného příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Se zbožím zašle kupující kopii dokladu o koupi. Prodávající neakceptuje vrácení zboží na dobírku;

 d)    v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky obdržel. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (bezplatný osobní odběr však do těchto variant dopravy nepatří). Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve;

e)    kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny;

f)    v případě obdržení odstoupení od kupní smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a potvrdí si s kupujícím další postup; 

g)   kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 o.z. nelze od kupní smlouvy odstoupit, a to zejména, nikoliv však výlučně od kupní smlouvy na dodávku zboží:

(i) upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

(ii) které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

(iii) v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět. Vztahuje se zejména na léčiva a na potravinové doplňky.

 3.    Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.

 IX.

Ochrana osobních údajů

 

1.    Kupující souhlasí s tím, že při objednání a převzetí zboží, jakož i při registraci do internetového obchodu (uživatelského účtu) je vyžadováno vyplnění údajů, které mohou mít povahu osobních údajů. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající osobní údaje kupujícího uvedené při činnostech uvedených výše po dobu neurčitou shromažďoval, zpracovával a uschovával jako registrovaný správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající je oprávněn tak činit po dobu a v rozsahu potřebném k provedení veškerých činností s uzavřením kupní smlouvy souvisejících, zejména za účelem vyřízení objednávky kupujícího.

 

2.    Kupující uděluje výslovný souhlas k zasílání informačních e-mailů a SMS, týkajících se výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, která souvisí s předmětem činnosti prodávajícího. Kupující má právo zasílání těchto informací ze strany prodávajícího kdykoliv zakázat.

3.    Kupující si je vědom toho, že souhlas se zpracováním údajů dává dobrovolně a může jej kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným prodávajícímu. Kupující má po dobu, po kterou je souhlas udělen, i nadále právo přístupu ke všem osobním údajům o své osobě.  Dále má kupující právo požadovat vysvětlení, korekci, odstranění závadného stavu, výmaz či blokování osobních údajů a dál má právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, a to zejména v případě, kdy prodávající nemohl v důsledku odvolání souhlasu a/nebo v důsledku korekce, výmazu či blokování osobních údajů plnit své závazky vyplývající ze sjednaného právního vztahu s třetí osobou. Kupující je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává, a to v rozsahu stanoveném zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Informace o těchto údajích mu prodávající poskytne kdykoliv na základě písemné žádosti za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Kupující se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně poskytnutých údajů.

4.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Za jiným účelem než uvedeným v těchto obchodních podmínkách prodávající osobní údaje kupujícího nezískává ani nezpracovává, nedistribuuje je ani třetím osobám bez souhlasu kupujícího (s výjimkou osob zajišťujících distribuci a dopravu zboží, osob zajišťujících účetní zpracování platby, osob zastupujících prodávajícího v souvislosti s prodejem zboží, členů koncernu prodávajícího). Tato povinnost se nevztahuje na údaje, které mohou požadovat státní orgány podle platných právních předpisů.

5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování osobních údajů.

6.    Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Prodávající garantuje bezpečnost poskytnutých dat.

7.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům reklamy zobrazované webové stránce k rozpoznání počítače uživatele v rámci komunikace uživatele s jeho webovou stránkou a k případnému užití některých funkcí webové stránky. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X.

Závěrečná ustanovení

 

1.    V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku prodávajícího je prodávající oprávněn provést jednostranné změny nebo úpravy těchto obchodních podmínek.

2.    Jakékoliv změny nebo doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. Obě smluvní strany na sebe přebírají riziko změny okolností.

3.    Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se kupující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel: +420 272 185 111, e-mail: posta@sukl.cz , www: http://www.sukl.cz . Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud se týká provozování internetového obchodu, je prodávající. Dalšími kontrolními orgány jsou:

(i) příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského oprávnění,

(ii) Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů,

(iii) Česká obchodní inspekce vykonávající dozor ve vymezeném rozsahu mimo jiné nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

4. Vznikne-li na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti kupujícího - spotřebitele, má tento kupující vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt dle ustanovení § 20e písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení části třetí (§ 20d – 20m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

5. Prodávající je osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním internetového obchodu, které vyplývají ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují. Prodávající je vázán Etickým kodexem České lékárnické komory.

6.    Pokud některé ustanovení kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek bude shledáno jako neplatné a/nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.

7.    Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách ani v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v případě kupujícího – spotřebitele zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.    Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek před odesláním objednávky dle čl. II. odst. 4 obchodních podmínek, ujednání obchodních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí.

9.    Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ode dne 01.09.2016. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek zůstávají nedotčena.

 

 

V Brně, dne 8.4. 2022