Do košíku byl vložen produkt - , ks.

Brnenskalekarna.cz

0 ks
0 Kč
Detailní obrázek

ACC Long 600mg tbl. eff. 10

Léčivý přípravek
Šumivé tablety s vůní po ostružinách. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Přípravek se užívá také při různých onemocněních dýchacích cest. Čtěte pozorně příbalový leták.
Dostupnost: skladem < 20 ks
Naše cena: 140,00 Kč


ks
Sdílejte produkt:
Popis výrobku
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
ACC LONG, šumivé tablety
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Acetylcysteinum 600 mg v jedné šumivé tabletě.
3. LÉKOVÁ FORMA
Šumivé tablety.
Bílé, kulaté, hladké tablety s půlící rýhou a s vůní po ostružinách.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Přípravek ACC LONG se používá k terapii při akutních i chronických onemocněních dýchacích cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací.
Přípravek je určen pro dospělé a pro mladistvé od 14 let.
4.2 Dávkování a způsob podání
Dávkování
Jako sekretolytikum při zánětech dýchacích cest:
- Dospělí a mladiství starší než 14 let užívají celkem 600 mg acetylcysteinu denně, v jedné až dvou jednotlivých dávkách; užijí tedy dvakrát denně polovinu nebo jednou denně celou šumivou tabletu ACC LONG.
- Pro pacienty mladší než 14 let přípravek ACC LONG není určen, dávka acetylcysteinu je příliš vysoká.
Při mukoviscidóze:
Terapii je třeba zahájit nižšími dávkami, které se postupně zvyšují.Celková denní dávka se rozděluje do tří dávek jednotlivých.
U pacientů s mukoviscidózou, jejichž tělesná hmotnost přesahuje 30 kg, může konečná přiměřená celodenní dávka dosáhnout až 800 mg.
Způsob podání:
Přípravek ACC LONG se užívá po jídle.
Šumivá tableta se krátce před užitím rozpustí ve sklenici, z poloviny naplněné vodou.
Po rozpuštění šumivé tablety se má roztok vypít co nejdříve. Jen výjimečně se může připravený roztok nechat stát až 2 hodiny, a to i v teplé vodě; stabilitu roztoku po tuto dobu udržuje přísada askorbové kyseliny.
Po dobu užívání přípravků se doporučuje zvýšený příjem tekutin, protože podporuje mukolytický účinek acetylcysteinu.
Celkové trvání léčby závisí na individuálních okolnostech.
Při chronické bronchitidě a při mukoviscidóze má být terapie dlouhodobá, aby umožnila profylaxi infekcí dýchacích cest.
4.3 Kontraindikace
Přípravek ACC LONG je kontraindikován při známé přecitlivělosti vůči acetylcysteinu nebo vůči kterékoli jiné složce přípravku a při nesnášenlivosti laktózy.
Přípravek ACC LONG není určen pro děti mladší než 14 let, protože obsahuje příliš veliké množství účinné látky.
4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití
Opatrnosti je třeba při podávání přípravku diabetikům.
V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány těžké kožní reakce , např. Steven-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Objeví-li se nově kožní nebo slizniční poškození, jetřeba neodkladně vyhledat lékaře a ukončit užívání acetylcysteinu.
Při podávání acetylcysteinu astmatikům nebo pacientům se žaludečním nebo s dvanáctníkovým vředem v anamnéze je nutná opatrnost.
Opatrnosti je třeba u pacientů s nesnášenlivostí histaminu. U těchto pacientů je nutné, vyhnout se dlouhodobější mu podávání, protože acetylcystein ovlivňuje metabolismus histasminu a může vyvolat příznaky intolerance histaminu (např.bolesti hlavy, vazomotorickou rýmu, svědění).
Šumivá tableta přípravku ACC LONG obsahuje přibližně 13,6 mMol (313 mg) sodíku. To je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s omezaným přívodem sodíku.
Pacienti nesnášející sorbitol nebo fruktózu, např. s deficitem fruktosa-1-6-difosfatázy (kongenitální metabolickou poruchou) nemohou přípravek užívat. Pacienti s e vzácnou hereditární nesnášenlivostí galaktózy, s deficitem laktázy nebo s glukózo-galaktózovou malabsorpcí nemají přípravek užívat.
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Antibiotika:
Tetracyklin hydrochlorid (kromě doxycyklinu) se smí podat odděleně, nejdříve za 2 hodiny po podání acetylcysteinu.
Acetylcystein může snižovat účinnost některých antibiotik; in vitro byly popsány interakce s aminoglykosidy, cefalosporiny, polosyntetickými peniciliny a tetracykliny. Současnému perorálnímu podávání těchto antibiotik a acetylcysteinu je proto třeba se vyhnout; acetylcystein se smí podat nejdříve za 2 hodiny po perorálním podání některého z uvedených antibiotik. To však neplatí pro cefixim a lorakarbef.
- Inaktivace těchto antibiotik byla dosud popsána pouze in vitro při bezprostředním smísení s acetylcysteinem. Nebyla však nalezena u amoxicilinu, cefuroximu, doxycyklinu, erytromycinu a thiamfenikolu.
Antitusika:
Antitusika mohou snížením kašlacího reflexu vyvolat nebezpečné hromadění hlenů v dýchacích cestách. Případná kombinace proto vyžaduje vyhraněnou indikaci a pečlivé sledování.
Glyceroltrinitrát (nitroglycerin):
Existují údaje, že acetylcystein může zesílit vazodilatační účinek glyceroltrinitrátu a prohloubit jeho antiagregační působení na trombocyty. Klinický význam těchto nálezů zatím není jasný.
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
O účinku acetylcysteinu v těhotenství a v období kojení u člověka není k dispozici dostatek údajů. Proto je třeba považovat acetylcystein v těhotenství i v období kojení za relativně kontraindikovaný.
U experimentálních zvířat (králíci, potkani) nebyly nalezeny žádné teratogenní účinky látky.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
ACC LONG je možné považovat za přípravek z tohoto hlediska bezpečný.
4.8 Nežádoucí účinky
Přípravek ACC LONG se obvykle dobře snáší, někdy se však mohou objevit nežádoucí účinky.
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z tého klasifikace jejich frekvence:
Velmi časté ( ≥1/10)
Časté (≥1/100 až <1/10)
Méně časté (≥1/1 000 až <1/100)
Vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000)
Velmi vzácné (<10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Poruchy ucha a lybyrintu
Méně časté: Tinnitus
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Vzácné: Dyspnoe, bronchospazmus – převážně u pacientů s hyperreaktivním bronchiálním systémem ve spojitosti s bronchiálním astmatem
Gastrointestinální poruchy
Méně časté: Stomatitida, bolest v břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a nauzea
Celkové poruchy a poruchy v místě aplikace
Méně časté: Bolesti hlavy, horečka, alergické reakce (pruritus, urtikarie, exantém, rash, bronchospasmus, tachykardie a hypotenze)
Velmi vzácné: Anafylaktická reakce až šok
Navíc se v souvislosti s podáváním acetylcysteinu velmi vzácně vyskytlo krvácení,
zčásti na podkladě alergické reakce.
Při podávání acetylcysteinu byla v různých studiích prokázána snížená agregace trombocytů; klinický význam tohoto účinku však není jasný.
4.9 Předávkování
Intoxikace po perorálním podání acetylcysteinu dosud nebyla popsána. Každodenní podávání 11,6 g acetylcysteinu dobrovolníkům po dobu 3 měsíců nevyvolalo vážnější nežádoucí účinky. Perorální dávky až 500 mg /kg tělesné hmotnosti nevyvolaly příznaky intoxikace.
Příznaky intoxikace
Předávkování může vyvolat gastrointestinální příznaky, např. nauzeu, zvracení a průjem. U malých dětí je nebezpečí hypersekrece.
Terapie intoxikace:
Symptomatická, pokud je to nutné.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Přípravek ACC LONG je expektorans, mukolytikum.ATC kód: R05CB01
Mechanismus účinku
Acetylcystein je derivát aminokyseliny cysteinu. V dýchacích cestách působí sekretolyticky a sekretomotoricky. Podle dnešních názorů rozvolňuje disulfidové můstky mukopolysacharidových řetězců v hlenu a depolymerizuje řetězce DNA (v hlenohnisu). Tomuto mechanismu se přisuzuje snížení viskozity hlenu, které usnadňuje expektoraci.
Další mechanismus účinku acetylcysteinu představují detoxikační účinky jeho reaktivní sulfhydrylové skupiny. Acetylcystein zvyšuje syntézu glutathionu, který má rovněž významné detoxikační účinky. (Proto se acetylcystein ve vysokých dávkách podává také jako antidotum při intoxikaci paracetamolem).
Doba použitelnosti
a) plastové tuby: 3 roky
b) trojvrstvé sáčky: 30 měsíců
Zvláštní opatření pro uchovávání
a) plastové tuby: uchovávejte při teplotě do 30°C.
b) trojvrstvé sáčky: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Doplňující informace
Značka
Acc
Forma
šumivé tablety
Určeno pro
od 14 let
Typ kašle
vlhký, produktivní
Zaměřeno na
kašel
Výrobce
SALUTAS
EAN
4030855002498
Kód SUKL
0057395
ATC skupina
R05CB01
Farmakoterapeutická skupina
MUKOLYTIKA - ACETYLCYSTEIN


Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena
Související produkty
ACC 200mg cps. dur. 20
Užívá se k léčení onemocnění dýchacích cest, k rozpouštění hlenu. Na doporučení lékaře se přípravek užívá i u závažnějších onemocnění dýchacích cest. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem 2 ks
116,00 Kč
Bromhexin KM 12mg-ml por. gtt. sol. 30ml
Přípravek je indikován jako expectorans a mukolytikum. Sekretolytická terapie při akutních a chronických průduškových a plicních onemocněních, při nichž dochází k poruchám tvorby hlenů a jejich transportu a vylučování. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem < 20 ks
90,00 Kč
Tussin por. gtt. sol. 1x25ml
Přípravek se používá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem < 10 ks
117,00 Kč
Erdomed 225mg por. gra. sus. 20x225mg
Přípravek obsahuje léčivou látku erdostein, která snižuje viskozitu hlenů v průduškách, což usnadňuje vykašlávání. Je určen k léčbě akutních i chronických onemocnění horních a dolních cest dýchacích, provázených tvorbou hlenu a vlhkým kašlem. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem 3 ks
236,00 Kč