Do košíku byl vložen produkt - , ks.

Brnenskalekarna.cz

0 ks
0 Kč
Detailní obrázek

Aspirin C 400mg-240mg tbl. eff. 20

Léčivý přípravek
Přípravek snižuje tvorbu prostaglandinů, a tím působí proti bolesti, snižuje horečku a potlačuje záněty. S vitaminem C pro lepší obranyschopnost. Čtěte pozorně příbalový leták.
Dostupnost: skladem < 20 ks
Naše cena: 243,00 Kč


ks
Sdílejte produkt:
Popis výrobku

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Aspirin C

šumivé tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 tableta obsahuje léčivé látky:

Acidum acetylsalicylicum 400 mg, Acidum ascorbicum 240 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Šumivé tablety

Popis přípravku: bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo logo Bayer.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Přípravek se užívá při bolestech hlavy, zubů, bolestech v krku, menstruačních bolestech, bo-lestech svalů, kloubů, zad, bolestech při lehčí artritidě.

Při zánětlivých onemocněních horních cest dýchacích nebo chřipce k symptomatické úlevě od bolesti a horečky.

Aspirin C se nesmí podávat dětem a mladistvým do 16 let v průběhu horečnatého onemocně-ní.

4.2.Dávkování a způsob podání

Doporučené dávky jsou následující:

Dospělí a mladiství od 12 let

Jednotlivá dávka 1 až 2 šumivé tablety (400 až 800 mg) může být opakována v intervalech 4–8 hodin.

Obvyklá denní dávka je 6 šumivých tablet, maximální denní dávka, která nesmí být překročena, je 10 šumivých tablet (4 g léčivé látky). 

Děti

Přípravek není určen pro děti do 9 let. Děti starší 9 let užívají 400 mg kyseliny acetylsalicylové v jedné dávce (odpovídá jedné rozpustné tabletě).

Doporučená denní dávka kyseliny acetylsalicylové u dětí je okolo 60 mg/kg rozdělená do 4 až 6 jed-notlivých dávek, tj. okolo 15 mg/kg každých 6 hodin, nebo 10 mg/kg každé 4 hodiny.

Starší pacienti

Jednotlivá dávka 1 až 2 šumivé tablety (400 až 800 mg) může být opakována v intervalech 4–8 hodin.

Obvyklá denní dávka je 6 šumivých tablet, maximální denní dávka, která nesmí být překročena, je 10 šumivých tablet (4 g léčivé látky).

Způsob podání:

Pro perorální použití. Šumivá tableta se před použitím rozpustí ve sklenici vody. 

4.3.Kontraindikace

Přípravek se nesmí užívat při: přecitlivělosti na kyselinu acetylsalicylovou, jiné salicyláty nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku. předchozí zkušenosti s astmatem, kopřivkou nebo akutní rinitidou indukovaný-mi požitím salicylátů či substancí s obdobným účinkem, zejména nesteroidními protizánětlivými léky (NSA) hemoragické diatéze žaludečních nebo dvanácterníkových vředech kombinaci s metotrexátem při dávce 15 mg týdně či vyšší (viz bod 4.5) v posledním trimestru těhotenství věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění. Při podání ky-seliny acetylsalicylové dětem a mladistvým v průběhu horečnatého onemocnění hrozí vznik Reyova syndromu 

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikovaná interakce:

Metotrexát užívaný v dávkách 15 mg týdně a vyšších

Zvýšená hematologická toxicita methotrexátu (snížení renální clearance metotrexátu protizá-nětlivými přípravky a vyvázání metotrexátu z vazby na plazmatické bílkoviny salicyláty) (Viz. bod 4.3 Kontraindikace).

Kombinace vyžadující opatrnost:

Metotrexát užívaný v dávkách menších než 15 mg týdně

Zvýšená hematologická toxicita metotrexátu (snížení renální clearance metotrexátu protizá-nětlivými přípravky a vyvázání metotrexátu z vazby na plasmatické bílkoviny salicyláty).

Antikoagulancia, např. kumarin, heparin

Zvýšené riziko krvácení v důsledku inhibice funkce krevních destiček, poškození gastroduo-denální sliznice a vyvázání perorálních antikoagulancií z jejich vazeb na plazmatické bílkovi-ny.

Další nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky se salicyláty ve zvýšených dávkách

(≥3 g/den)

Zvýšené riziko výskytu vředů a gastrointestinálního krvácení v důsledku synergického efektu.

Urikosurika např. benzbromaron, probenecid

Snižuje urikosurický efekt (kompetice eliminace kyseliny močové renálními tubuly).

Digoxin

Plasmatická koncentrace digoxinu se zvyšuje v důsledku snížení renální exkrece.

Antidiabetika, např. inzulín, sulphonylurea

Vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové zvyšují hypoglykemický efekt prostřednictvím hy-poglykemického účinku kyseliny acetylsalicylové a vyvázání sulfonylurey z vazebného místa na plazmatických bílkovinách. 

Trombolytika/jiné antiagregační přípravky např. ticlopidin

Zvýšené riziko krvácení.

Diuretika v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou při dávkování 3g/den a více

Pokles glomerulární filtrace snížením syntézy prostaglandinů v ledvinách.

Systémové glukokortikoidy, kromě hydrokortizonu užívaného při terapii Adisonovy choroby 

Snížení hladiny salicylátů v krvi během léčby kortikosteroidy a riziko předávkování salicyláty po ukončení této léčby díky zvýšené eliminaci salicylátů kortikoidy.

ACE inhibitory

Při dávkování 3g/den a více se snižuje glomerulární filtrace přes inhibici vazodilatátorů prostaglandinů. Dále se snižuje antihypertenzní účinek.

Kyselina valproová

Zvýšení toxicity kyseliny valproové z důvodu vyvázání z vazebného místa proteinu.

Alkohol

Zvýšený výskyt poškození gastrointestinální sliznice a zvýšení krvácivosti díky přídatným účinkům kyseliny acetylsalicylivé a alkoholu. 

4.6.Těhotenství a kojení

Těhotenství

Použití salicylátů v prvním trimestru těhotenství bylo v četných retrospektivních epidemiolo-gických studiích spojeno se zvýšeným rizikem malformací (rozštěp patra, srdeční malforma-ce). Současná data nemohou dostatečně numericky zhodnotit jakýkoliv možný vliv kyseliny acetylsalicylové na malformace při jejím pravidelném užívání při množství více než 150mg/den. Po běžných terapeutických dávkách se zdá být toto riziko nízké. V prospektivní studii u 14800 těhotných žen ( v období časné embryogeneze 1-4. měsíc těhotenství) nebyla zjištěna žádná spojitost se zvýšenou frekvencí malformací.

U zvířat je však prokázáno, že podávání inhibitorů syntézy prostaglandinů včetně kyseliny acetylsalicylové (v dávkách značně převyšujících maximální terapeutickou dávku pro člově-ka) vede ke zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a k fetální/embryonální letalitě. Navíc byla u zvířat hlášena incidence různých druhů malformací.

Salicyláty mohou být užívány během těhotenství jen po pečlivém uvážení poměru mezi riziky a příznivými účinky terapie. Jako preventivní opatření je lépe neužívat kyselinu acetylsalicy-lovou při chronické léčbě v množství více než 150mg/den.

V posledním trimestru těhotenství může podávání salicylátů ve velkých dávkách (více než 300 mg/den) vést k prodloužení doby těhotenství, inhibici kontrakcí uteru u matky a ke kardi-opulmonální toxicitě ( např. k předčasnému uzavření duktus arteriosus) u dítěte.

Podávání kyseliny acetylsalicylové ve vysokých dávkách krátce před porodem může vést k intrakraniálnímu krvácení, zejména u nedonošených dětí.

Následkem toho, kromě extrémně omezeného kardiologického a porodnického užití, které opravňují lékařská doporučení a monitorování specialistou, všechny léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou jsou kontraindikovány v posledním trimestru těhotenství.

Kojení:

Salicyláty a jejich metabolity přecházejí v malých množstvích do mléka.

Protože po krátkodobém užívání nebyly pozorovány nepříznivé účinky na kojence, není ob-vykle nutné přerušit kojení. Při pravidelném užívání vysokých dávek má být však kojení pře-rušeno včas. 

V důsledku mechanismu působení nesteroidních antirevmatik může dojít k omezení ženské plodnosti. Tento efekt je reverzibilní a zmizí po ukončení terapie.

Nicméně nebyla prokázána žádná příčinná souvislost mezi užíváním kyseliny acetylsalicylové a tímto efektem

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat

Užívání šumivých tablet Aspirin C neovlivňuje schopnost reagovat při řízení motorových vo-zidel a obsluze strojů.

4.8. Nežádoucí účinky

Gastrointestinální poruchy

Bolesti břicha, pálení žáhy, nauzea, zvracení.

Zjevné (hemateméza, melena) nebo skryté gastrointestinální krvácení, které může vést k anémii z nedostatku železa.

Gastroduodenální vředy a perforace.

Poruchy jater a žlučových cest

Byly popsány ojedinělé případy poruch jaterních funkcí (zvýšení transamináz).

Poruchy nervového systému

Závrať, tinitus, které obvykle svědčí o předávkování.

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzhledem k vlivu na krevní srážlivost může být kyselina acetylsalicylová spojována se zvýšeným rizikem krvácení.U pacientů s vážnou formou nedostatečnosti glukózo-6-fosfátdehydrogenázy byla hlášena hemolýza a hemolytická anémie

Poruchy ledvin a močových cest

Bylo hlášeno poškození funkce ledvin a akutní renální selhání

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

Např. kopřivka, kožní reakce, anafylaktická reakce, astma, Quinckeho edém. 

Uchovávejte při teplotě do 25oC. 

Doplňující informace
Značka
Aspirin
Forma
šumivé tablety
Určeno pro
od 16 let
Zaměřeno na
horečku
Výrobce
BAYER
EAN
8590322000441
Kód SUKL
0046214
ATC skupina
N02BA51
Farmakoterapeutická skupina
KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ A DERIVÁTY - KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIK


Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena
Související produkty
Ibalgin 400mg tbl. flm. 24
Přípravek Ibalgin se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem < 20 ks
64,00 Kč
Aspirin 500mg tbl. obd. 20x500mg
Přípravek Aspirin 500 mg obalené tablety obsahuje kyselinu acetylsalicylovou. Kyselina acetylsalicylová je analgetikum (ulevuje od bolesti) a antipyretikum (snižuje horečku). Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem < 20 ks
123,00 Kč
Imbio Kopretina řimbaba+vit. B6 a hořčík tbl. 40
Doplněk stravy se standardizovaným extraktem kopretiny řimbaby (Tanacetum parthenium 0, 8% partnenolidů) doplněný o hořčík a vitamin B6.
skladem 2 ks
141,00 Kč
Nurofen Rapid 400mg cps. mol. 30
Přípravek se užívá při mírných až středně silných bolestech jako jsou bolesti hlavy, zad, bolesti při menstruaci, bolesti zubů, bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí apod. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem > 20 ks
115,00 Kč