Do košíku byl vložen produkt - , ks.

Brnenskalekarna.cz

0 ks
0 Kč
Detailní obrázek

Levopront 6mg-ml sir. 1x120ml

Léčivý přípravek
Přípravek patří mezi antitusika, což jsou látky tlumící kašel. Léčivá látka levodropropizin mírní kašel bez ovlivnění centra kašle. Užívá se k symptomatické léčbě suchého dráždivého neproduktivního kašle (bez tvorby hlenu). Čtěte pozorně příbalový leták.
Dostupnost: skladem < 20 ks
Naše cena: 133,00 Kč


ks
Sdílejte produkt:
Popis výrobku
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
LEVOPRONT sirup
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Léčivá látka: levodropropizinum 60 mg v 10 ml sirupu
Pomocné látky se známým účinkem: methylparaben, propylparaben a sacharóza.
3. LÉKOVÁ FORMA
Sirup
Popis přípravku: čirá slámově žlutá tekutina s třešňovou chutí a vůní.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Přípravek Levopront sirup je indikován při různých bronchopulmonálních afekcích doprovázených dráždivým suchým kašlem. Je vhodný před bronchoskopickým vyšetřením.
Přípravek je indikován k léčbě dospělých a dětí od 2 let.
4.2 Dávkování a způsob podání
Dávkování
Dospělí a děti starší 12 let:
10 ml, což odpovídá 60 mg levodropropizinu, až 3× denně s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin.
Děti od 2 let:
Při hmotnosti 10 - 20 kg 3 ml až 3× denně, při hmotnosti 20 - 30 kg 5 ml až 3× denně s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin.
Lék by měl být užíván, dokud kašel nevymizí, nebo podle doporučení lékaře po dobu nepřesahující 2 týdny. Pokud by kašel po této době neustoupil, mělo by být podávání přípravku přerušeno a zdravotní stav konzultován s lékařem.
Způsob podání
Perorální podání
Levopront sirup je možné naředit polovinou sklenice vody.
4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Pacienti s bronchiální hypersekrecí.
V případech snížené mukociliární funkce (Kartagenerův syndrom, ciliární dyskinéze). Při výrazném snížení funkce jater. Během těhotenství a kojení (viz bod 4.6).
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Studie účinnosti přípravku po podání dětem mladším 2 let nebyly dosud provedeny v dostatečné míře, a proto by přípravek měl být podáván této skupině pacientů s opatrností. Při podávání přípravku je třeba také věnovat pozornost pacientům se závažnou renální poruchou (clearance kreatininu <35 ml/min). Velké opatrnosti je dále zapotřebí při podávání levodropropizinu starším pacientům, kteří mají obecně změněnou citlivost k různým druhům léčiv. Levopront sirup obsahuje 4 g sacharózy v jedné dávce (10 ml); pacienti se vzácnými dědičnými problémy intolerance fruktózy, glukózo-galaktózovou malabsorpcí nebo insuficiencí enzymu sacharóza-izomaltáza by neměli tento přípravek užívat. Toto je třeba vzít v úvahu rovněž při podání pacientům s cukrovkou. Levopront sirup obsahuje methylparaben a propylparaben, u kterých je známo, že mohou způsobit kopřivku. Parabeny mohou obecně způsobit opožděné reakce jako např. kontaktní dermatitidu a zřídka okamžité reakce typu kopřivky a bronchospasmu. Vzhledem k tomu, že nejsou dostupné údaje o účinku potravy na absorpci přípravku, je vhodné přípravek užívat v době mezi jídly.
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
I když během klinických zkoušek nebyly pozorovány žádné interakce s benzodiazepiny, lék musí být používán s opatrností pro možné zesílení sedativního účinku.
Klinické studie neprokázaly žádnou interakci s léky užívanými k léčbě bronchopulmonárních onemocnění, jako jsou beta-2-agonisté, metylxantiny a jejich deriváty, kortikosteroidy, antibiotika, mukoregulátory a antihistaminika.
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
Fertilita a těhotenství
Studie v oblasti teratogeneze, reprodukce a fertility, stejně tak studie perinatální a postnatální, neprokázaly žádné specifické toxické účinky.
Protože však při toxikologických studiích na zvířatech při dávce 24 mg/kg bylo pozorováno lehké zpomalení přibývání na váze a růstu a levodropropizin je schopen přestupu přes placentární bariéru u krys, tak by lék neměl být podáván ženám, které chtějí otěhotnět nebo ženám těhotným.
Kojení
Při testech na potkanech byl tento lék detekovatelný v mateřském mléce až do osmi hodin po podání. Proto je použití léku u kojících matek kontraindikováno.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost.
4.8 Nežádoucí účinky
Na základě odhadu počtu pacientů exponovaných účinkům levodropropizinu podle prodaných balení přípravku a na základě počtu spontánních hlášení lze říci, že u méně než jednoho pacienta z 500 000 se objevil nežádoucí účinek.
Velmi vzácně (incidence < 1/10 000) se objevují následující nežádoucí účinky:
Poruchy kůže a podkožní tkáně:
Urtikárie, erytém, exantém, svědění, angioedém, kožní reakce.
Byl hlášen jeden případ epidermolýzy s fatálním koncem.
Gastrointestinální poruchy:
Gastrické a abdominální bolesti, nauzea, zvracení, průjem.
Byly hlášeny dva případy glositidy a aftové stomatitidy.
Cholestatická hepatitida a hypoglykemické kóma byly hlášeny u starší ženy, která současně užívala perorální hypoglykemika.
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:
Alergické a anafylaktoidní reakce, celková malátnost.
Byly hlášeny jednotlivé případy generalizovaného edému, synkopy a astenie.
Poruchy nervového systému:
Točení hlavy, závratě, tremor, parestézie.
Byl hlášen jeden případ tonicko-klonických křečí a jeden případ záchvatu petit mal.
Srdeční poruchy:
Palpitace, tachykardie, hypotenze.
Byl hlášen jeden případ srdeční arytmie (atriální bigeminie).
Psychiatrické poruchy:
Iritabilita, ospalost, odosobnění.
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:
Dyspnoe, kašel, edém respiračního traktu.
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:
Astenie a slabost dolních končetin.
U predisponovaných pacientů se mohou objevit reakce přecitlivělosti, protože výrobek obsahuje alkyl-4-hydroxybenzoát (parabeny).
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: antitusika, ATC kód: R05DB27
Levodropropizin má antitusické účinky zejména periferního typu na tracheobronchiální úrovni doprovázené účinky antialergickými a antibrochospastickými. U zvířat přípravek také vykázal i lokálně anestetickou aktivitu.
Mechanismus účinku:
Levodropropizin působí antitusicky prostřednictvím inhibice na úrovni C-vláken.
In vitro bylo prokázáno, že je schopný inhibovat uvolňování neuropeptidů z C-vláken. U koček v anestézii pak levodropropizin významně redukuje aktivaci C-vláken a brání přidruženým reflexům.
Levodropropizin účinkuje na bronchopulmonální systém inhibicí bronchospasmu vyvolaného histaminem, serotoninem nebo bradykininem.
U zvířat levodropropizin nevyvolává útlum respiračních funkcí, nemá významné kardiovaskulární účinky a taktéž nevyvolává zácpu.
U lidí levodropropizin nepotlačuje respirační funkce ani mukociliární clearance.
Antitusický účinek levodropropizinu je srovnatelný s účinkem centrálně působících léčivých přípravků, vůči nimž však levodropropizin vykazuje lepší snášenlivost zejména s ohledem na centrální sedativní účinky.
Doba použitelnosti
2 roky
Po prvním otevření: do konce doby použitelnosti.

Doplňující informace
Značka
Levopront
Forma
sirup
Určeno pro
od 2 let
Typ kašle
suchý, dráždivý
Zaměřeno na
kašel
Výrobce
DOMPE FARMA
EAN
8024825000153
Kód SUKL
0107231
ATC skupina
R05DB27
Farmakoterapeutická skupina
JINÁ ANTITUSIKA - LEVODROPROPIZIN


Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena
Související produkty
ACC 200mg cps. dur. 20
Užívá se k léčení onemocnění dýchacích cest, k rozpouštění hlenu. Na doporučení lékaře se přípravek užívá i u závažnějších onemocnění dýchacích cest. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem 2 ks
116,00 Kč
Bromhexin - Egis sol. 1x60ml-120mg
Přípravek se používá k usnadnění vykašlávání hlenů při akutním onemocnění horních dýchacích cest, která jsou provázena tvorbou hustého vazkého hlenu. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem 1 ks
124,00 Kč
Stoptussin por. gtt. sol. 1x25ml
Přípravek je určen k léčbě suchého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle různého původu (virové infekce horních a dolních cest dýchacích, zánět hltanu, hrtanu, průdušek, plic; k utišení kašle před a po operaci, při astmatu, při tuberkulóze apod.). Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem < 10 ks
129,00 Kč
PSÍ SÁDLO Medical Dr.  Weiss 75 ml
Originální mast obsahuje směs přírodních extraktů, které usnadňují dýchání a hydratačních přísad pečujících o pokožku. Skladba pečlivě vybraných látek zajišťuje prohřátí a podporuje čištění horních cest dýchacích při nachlazení (kašel, rýma apod.).
skladem 3 ks
236,00 Kč