Do košíku byl vložen produkt - , ks.

Brnenskalekarna.cz

0 ks
0 Kč
Detailní obrázek

Magnerot POR TBL NOB 100X500MG

Doplněk stravy / ostatní sortiment
Terapeutický účinek Magnerotu je založen na antagonistickém působení proti vápníku, zabránění uvolňování acetylcholinu v neuromuskulární ploténce a ovlivnění přibližně 300 různých enzymatických reakcí. Čtěte pozorně příbalový leták.

Terapeutický účinek Magnerotu je založen na antagonistickém působení proti vápníku, zabránění uvolňování acetylcholinu v neuromuskulární ploténce a ovlivnění přibližně 300 různých enzymatických reakcí. Čtěte podrobně příbalový leták.
Dostupnost: skladem > 20 ks
Naše cena: 240,00 Kč


ks
Sdílejte produkt:
Popis výrobku

 

Příbalová informace: informace pro uživatele

Magnerot 500 mg tablety

magnesii orotas dihydricus

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle

pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

- Pokud se do 6 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit

s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Magnerot a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Magnerot užívat

3. Jak se Magnerot užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Magnerot uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Magnerot a k čemu se používá

Přípravek je určen k léčbě nedostatku hořčíku vzniklého následkem jednostranné výživy,

alkoholismu nebo nedostatečné kompenzace nadměrné spotřeby hořčíku (např. v období

kojení nebo ve stresových situacích).

Na doporučení lékaře se přípravek užívá rovněž v těhotenství (riziko předčasného porodu,

preeklampsie), při poruchách svalové a srdeční činnosti vyvolaných nedostatkem hořčíku

(např. křeče ve svalech, tetanie - svalové záškuby, některé poruchy srdečního rytmu, angina

pectoris), při arterioskleróze a k ochranné léčbě proti srdečnímu infarktu a nekrózám

srdečního svalu, arteritidě (zánětu tepen) a stenokardii (bolesti na hrudi). Na doporučení

lékaře lze také užívat při současném užívání přípravků, které vedou k nedostatku hořčíku v

organismu (hormonální antikoncepční přípravky, močopudné nebo projímavé léky).

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Magnerot užívat

Neužívejte Magnerot

- jestliže jste alergický(á) na magnesium orotát nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Přípravek nesmí být užíván u stavů s vysokou hladinou hořčíku v krvi, popř. s příznaky jeho

předávkování – svalovou ochablostí, a dále u onemocnění myasthenia gravis.

Strana 2 (celkem 4)

Užívání přípravku není vhodné současně s barbituráty, léky, které tlumí centrální nervovou

činnost, nebo léky na spaní.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Magnerot se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Magnerot

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Než začnete současně s užíváním přípravku Magnerot užívat nějaký volně prodejný lék,

poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Hořčík obsažený v přípravku má vzájemně opačný účinek s vápníkem v cílovém působení na

srdeční sval a svalové napětí (hořčík zeslabuje sílu srdečního stahu a svalové napětí), zesiluje

ochrnující vliv látek typu kurare na periferní svalstvo. Zesiluje účinek streptomycinu,

kanamycinu, vankomycinu a bacitracinu, snižuje účinek tetracyklinů. Zesiluje centrálně

tlumivé účinky léků na spaní a útlum centrální nervové činnosti.

Při současném užívání železa je nutno si povšimnout, že hořčík může narušit příjem železa.

V takovém případě je nutno dodržet interval 2-3 hodiny mezi užitím přípravku s hořčíkem a

železem. Totéž platí pro užívání fluoridu sodného.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Magnerot se může užívat v těhotenství a v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Magnerot nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Magnerot obsahuje monohydrát laktózy a sodík.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete

tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se Magnerot užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Dávkování je individuální podle závažnosti nedostatku hořčíku, event. potřeby. Neurčí-li

lékař jinak, počáteční dávka je 3krát denně 2 tablety po dobu jednoho týdne, poté 1 až 2krát

denně 1 až 2 tablety.

Děti od 6 let užívají přípravek Magnerot v dávkování 3x denně 1 tabletu.

Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Tablety se zapíjejí malým množstvím tekutiny.

Délka léčby je minimálně 6 týdnů. Magnerot lze užívat i dlouhodobě. O užívání přípravku

Magnerot delším než 6 týdnů se vždy poraďte s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Magnerot, než jste měl(a)

Strana 3 (celkem 4)

Při eventuálním předávkování nebo nekontrolovaném požití tablet dítětem (které může být

provázeno poklesem krevního tlaku, s případnou nevolností až mdlobami, či může vést

k dýchacím potížím) je nutno neprodleně vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Magnerot

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Předávkování může vést až k útlumu vědomí, svalové ochablosti. Dlouhodobé užívání

v pozdním těhotenství může vyvolat útlum a svalovou ochablost novorozence.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak Magnerot uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Léčivou látkou je magnesii orotas dihydricus 500 mg v 1 tabletě (odpovídá 32,8 mg hořčíku).

Pomocnými látkami jsou povidon K30, mastek, magnesium-stearát, natrium-cyklamát,

kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulosa,

koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak Magnerot vypadá a co obsahuje toto balení

Magnerot jsou bílé ploché tablety o průměru 13 mm s půlicí rýhou na jedné straně.

Balení obsahuje 20, 50, 100, 200 nebo 1000 tablet.

Strana 4 (celkem 4)

Držitel rozhodnutí o registraci

WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG, Böblingen, Německo

Výrobce

Mauermann Arzneimittel KG, Pöcking, Německo

WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG, Böblingen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30. 9. 2020


 

Doplňující informace
Značka
Magnerot
Forma
tablety
Výrobce
MAUERMANN


Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena
Související produkty
Magnerot POR TBL NOB 50X500MG
Terapeutický účinek Magnerotu je založen na antagonistickém působení proti vápníku, zabránění uvolňování acetylcholinu v neuromuskulární ploténce a ovlivnění přibližně 300 různých enzymatických reakcí. Čtěte podrobně příbalový leták.
skladem < 10 ks
143,00 Kč
Adelle Davis Lipozomální B-komplex Forte 200ml
Komplex vitamínů skupiny B, včetně B12 a kyseliny listové, které dodají energii, zabezpečí správnou funkci metabolismu a podpoří výkon. Rozšířený komplex doplňují cholin a inositol, které mají vliv na kvalitní spánek, snižují cholesterol a krevní tlak.
skladem 1 ks
374,00 Kč
TCM Herbs Spadnutí kamene ze srdce tbl. 100
BAN XIA HOU PO WAN mod.
vyprodáno
380,00 Kč
Bioaktivní Magnézium tbl. 60
Tablety s obsahem 200 mg hořčíku. Komplex sloučenin hořčíku obsahující tři zdroje hořčíku. Dobré pro vaši svalovou a duševní činnost.
skladem do druhého dne
184,00 Kč