Do košíku byl vložen produkt - , ks.

Brnenskalekarna.cz

0 ks
0 Kč
Detailní obrázek

Zyrtec 10mg-ml por. gtt. sol. 1x20ml

Léčivý přípravek
Zyrtec se u dospělých a u dětí od 2 let věku používá pro zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy; zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie). Čtěte pozorně příbalový leták.
Dostupnost: skladem 4 ks
Naše cena: 171,00 Kč


ks
Sdílejte produkt:
Popis výrobku

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
Zyrtec
10 mg/ml
perorální kapky, roztok
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jeden ml roztoku obsahuje cetirizini dihydrochloridum 10 mg, 1 kapka roztoku obsahuje cetirizini dihydrochloridum 0,5 mg.
3. LÉKOVÁ FORMA
Perorální kapky, roztok.
Čirý, bezbarvý roztok.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
U dospělých a pediatrických pacientů od 6 let:
- Cetirizin je indikován pro zmírnění nosních a očních symptomů sezónní a celoroční alergické rinitidy.
- Cetirizin je indikován pro zmírnění symptomů chronické idiopatické kopřivky.
4.2 Dávkování a způsob podání
Dávkování
Děti ve věku 6–12 let: 5 mg dvakrát denně (jedna polovina tablety 2x denně).
Dospělí a dospívající starší než 12 let: 10 mg jednou denně (1 tableta).
Starší pacienti: Na základě dostupných údajů se usuzuje, že u starších pacientů s normální funkcí ledvin není nutné dávku snižovat.
4.3 Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivou látku, na kteroukoli pomocnou látku, na hydroxyzin
nebo na jakýkoli derivát piperazinu.
Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin při clearance kreatininu menší než 10 ml/min.
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Při terapeutických dávkách nebyly prokázány žádné klinicky významné interakce s alkoholem (pro
hladinu alkoholu v krvi ve výši 0,5 g/l). Přesto se při současném požívání alkoholu doporučuje
opatrnost.
Pozornost je třeba věnovat pacientům s predispozičními faktory retence moči (např. míšní léze,
hyperplazie prostaty), protože cetirizin může zvyšovat riziko retence moči.
Opatrnost se doporučuje u pacientů s epilepsií nebo rizikem výskytu křečí.
Kožní testy na alergie jsou tlumeny antihistaminiky a je třeba dodržet “wash-out period“ (fáze
vyloučení) (3 dny) před jejich provedením.
Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo
malabsorpcí glukózy a galaktózy by neměli potahované tablety cetirizinu užívat.
Pediatrická populace
Podávání potahovaných tablet dětem do 6 let se nedoporučuje, protože tato léková forma neumožňuje
odpovídající úpravu dávkování.
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Žádné interakce s tímto antihistaminikem nejsou očekávány z důvodů farmakokinetických a
farmakodynamických vlastností cetirizinu a jeho tolerančního profilu. Během provedených
Strana 4 ( celkem 9)
interakčních studií typu „lék-lék“, zvláště s pseudoefedrinem nebo s theofylinem v dávce 400 mg/den, nebyly prokázány ani farmakodynamické ani významné farmakokinetické interakce.
Stupeň absorpce cetirizinu není při užívání s jídlem snížen, snižuje se však rychlost absorpce.
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
Těhotenství
Klinické údaje o podávání cetirizinu těhotným ženám jsou velmi omezené. Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo poporodní vývoj. Při podávání těhotným ženám je třeba opatrnosti.
Kojení
Cetirizin se vylučuje do mateřského mléka v koncentracích dosahujících 25% až 90% koncentrací, které byly naměřeny v plazmě v závislosti na čase odebrání vzorku po podání. Proto je třeba opatrnosti při předepisování cetirizinu kojícím ženám.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Objektivní měření schopnosti řídit, spánkové latence a výkonnosti na montážní lince neprokázala u doporučené dávky 10 mg žádné klinicky relevantní účinky.
Pacienti, kteří se chystají řídit, účastnit se potenciálně nebezpečných činností nebo obsluhovat stroje, by neměli překračovat doporučenou dávku a měli by vzít v úvahu reakci svého organismu na daný lék.
U citlivých pacientů může současné požívání alkoholu nebo užívání jiných látek tlumících CNS vyvolat další snížení bdělosti a snížení výkonnosti.
4.8 Nežádoucí účinky
Klinické studie prokázaly, že cetirizin má při doporučeném dávkování mírné nežádoucí účinky na CNS včetně somnolence, únavy, závratí a bolestí hlavy. V některých případech byla hlášena paradoxní stimulace CNS.
Přestože je cetirizin selektivní antagonista periferních H1 receptorů a relativně nevykazuje anticholinergní působení, byly hlášeny ojedinělé případy obtíží s močením, poruchy akomodace oka a pocit sucha v ústech.
Dále byly hlášeny případy abnormální jaterní funkce se zvýšenou hladinou jaterních enzymů doprovázenou zvýšenou hladinou bilirubinu. Tyto příznaky většinou odezněly po ukončení léčby cetirizin -dihydrochloridem.
4.9 Předávkování
Příznaky
Příznaky pozorované po předávkování cetirizinem jsou spojeny především s účinky na CNS nebo s jevy, které by mohly naznačovat anticholinergní účinek.
Nežádoucí účinky hlášené po požití minimálně pěti doporučovaných denních dávek jsou zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace, somnolence, stupor, tachykardie, tremor a retence moči.
Doporučená opatření
Není známo žádné specifické antidotum cetirizinu.
Pokud dojde k předávkování, doporučuje se symptomatická nebo podpůrná léčba.
V případě, že uplynula krátká doba od požití přípravku, je vhodné zvážit výplach žaludku.
Cetirizin není účinně odstraňován dialýzou.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Doplňující informace
Zaměřeno na
alergii
Výrobce
UCB PHARMA
EAN
8594013101356
Kód SUKL
0155689
ATC skupina
R06AE07
Farmakoterapeutická skupina
PIPERAZINOVÉ DERIVÁTY - CETIRIZIN


Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena
Související produkty
Daslodil 5mg tbl. nob. 30
Daslodil 5 mg obsahuje účinnou látku desloratadinum. Daslodil 5 mg je indikován k zmírnění příznaků spojených s alergickou rýmou nebo s urtikárii. Desloratadin patří mezi skupinu antihistaminik. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem do druhého dne
151,00 Kč
Dasmini 5mg tbl. flm. 10x5mg
Dasmini je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku desloratadin. Je dostupný ve formě tablet. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem do druhého dne
133,00 Kč
Zyrtec 10mg tbl. flm. 7x10mg
Zyrtec se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy; zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie). Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem < 10 ks
115,00 Kč
Coryzalia tbl. obd. 40
CORYZALIA je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě rýmy a nachlazení, které se projevují např. výtokem z nosu, kýcháním, pocitem ucpaného nosu a slzením. Čtěte pozorně příbalový leták.
skladem < 10 ks
134,00 Kč